Voor het einde van de kooien

Vraag aan de Belgische Europarlementsleden om hun steun te geven aan het beëindigen van het gebruik van kooien in de Europese veehouderij.

Stuur een mail naar de onderstaande Nederlandstalige Belgische Europarlementsleden en vraag hen beleefd om in de stemming op donderdag 10 juni 2021 in het Europees Parlement VOOR het afschaffen van dieronvriendelijke kooien te stemmen.

Onderaan de lijst met hun e-mailadressen vindt u een modelbrief die u kan kopiëren en aanpassen als u dat wenst.

Wij danken u hartelijk voor uw positieve actie voor de dieren.

Wij zien het liefst de hele veehouderij en vleesindustrie verdwijnen, en beschouwen het afschaffen van de kooien als een noodzakelijke tussenstap om het dagelijkse leven van miljoenen Europese landbouwdieren draaglijker te maken. Van harte dank!

Nederlandstalige Belgische Europarlementsleden:

Gerolf ANNEMANS: gerolf.annemans@europarl.europa.eu

Geert BOURGEOIS: geert.bourgeois@europarl.europa.eu

Filip DE MAN: filip.deman@europarl.europa.eu

Cindy FRANSSEN: cindy.franssen@europarl.europa.eu

Assita KANKO: assita.kanko@europarl.europa.eu

Sara MATTHIEU: sara.matthieu@europarl.europa.eu

Kathleen VAN BREMPT: kathleen.vandenbrempt@europarl.europa.eu

Tom VANDENDRIESSCHE: tom.vandendriessche@europarl.europa.eu

Tom VANDENKENDELAERE: tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu

Johan VAN OVERTVELDT: johan.vanovertveldt@europarl.europa.eu

Hilde VAUTMANS: hilde.vautmans@europarl.europa.eu

Guy VERHOFSTADT: guy.verhofstadt@europarl.europa.eu

Modelbrief/e-mailbericht:

Alstublieft #EndTheCageAge

Geacht lid van het Europees Parlement,

Honderden miljoenen dieren in Europa lijden in kooien. Ze kunnen zich niet bewegen. Ze hebben geen controle over hun eigen leven. Dit is uiterst wreed, enorm achterhaald en totaal onnodig.

1,4 miljoen mensen steunen het Europees burgerinitiatief End The Cage Age om dieren uit deze afschuwelijke kooien te bevrijden. Nu is het aan het Europees Parlement om zich hierbij aan te sluiten.

Deze week, op donderdag 10 juni, stemt u over de motie van het Europees Parlement voor een resolutie Europees Burgerinitiatief: Beëindig het tijdperk van de kooien.

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) van het Europees Parlement heeft al voor de geleidelijke afschaffing van deze wrede praktijk gestemd.

Nu roepen wij u op om #EndTheCageAge te steunen en een verbod op kooien in de EU uit te vaardigen.

Help ons miljoenen varkens, kippen, konijnen, eenden, ganzen, kwartels en kalveren uit hun kooien te bevrijden.

Nu. En voorgoed.

Wij rekenen op uw steun.

Met vriendelijke groeten,

-Naam-

-Land-

Wereldmilieudag

Wereldmilieudag? Jazeker.

Echter, milieuzorg moet meer zijn dan de zaak door een mensenbril bekijken. Het moet meer zijn dan statistieken maken of netjes afval sorteren.

Rode lijsten

Hoe zou het zijn als we de milieuproblemen eens vanuit het standpunt van de andere diersoorten bekeken? Je ziet dag na dag je leefruimte inkrimpen, je vindt geen voedsel meer, je wordt vergiftigd, je kroost en familieleden sterven uit, tot je … de laatste bent van je eigen soort …

De vier diersoorten op de foto, de haas, de boommarter, de kievit en de watersnip zijn in België ernstig bedreigd, in werkelijkheid is de lijst van planten en dieren op weg naar uitsterven hallucinant lang. De laatste officiële “rode lijsten” dateren van rond 2014, en we mogen ervan uitgaan dat de realiteit er een stuk triestiger uitziet dan wat deze bureaucratische lijsten van de overheid aangeven.

Belabberd

Door een milieubeleid met financiële kortetermijnbelangen die boven het beschermen van de leefomgeving gaan, is het milieu er belabberd aan toe:

– steeds meer schadelijke stoffen in het milieu en in ons lichaam

– meer gif en meer afval

– uitputting van de natuurlijke hulpbronnen

– verdwijnen van planten- en diersoorten

– toenemende lawaaioverlast

Anders en beter

Het kan anders !

Laten we die tendens omkeren !

DierAnimal wil een politiek die de garantie op een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant als uitgangspunt neemt.

Sluit je aan bij DierAnimal en de groeiende internationale beweging van dierenpartijen.

#dieranimal #belgie #dieren #milieu #wereldmilieudag #animalpolitics #teamplanet

Respect voor bomen

Onze longen

Bomen zijn onze longen. Bomen zijn levende wezens die respect verdienen. Een drastische toename van het aantal bomen op deze planeet wordt unaniem aangewezen als een essentiële maatregel om de klimaatcrisis te lijf te gaan.

Wat is er dan aan de hand in dit land? Waar zijn onze politici mee bezig? De laatste twee jaar worden, als was het een duivels plan, ongemeen veel bomen meedogenloos omgehakt, en dat overal in het land.

Laat het besluit van de gemeente Schaarbeek, om de 108 platanen van de iconische Louis Bertrandlaan te vellen, een symbool zijn voor de verachting die onze huidige politici hebben voor bomen, voor het leven en de natuur.

Vermindering met 30 %

Volgens de plannen van het schepencollege, een coalitie tussen de lijst van de burgemeester (de partij Défi) en de pseudo-ecologisten van Ecolo en Groen, zullen de 108 huidige platanen worden vervangen door … 78 andere hoogstammige bomen.

Je moet nog niet bepaald een emotionele band hebben met bomen om er door een rekensommetje achter te komen dat het neerkomt op een vermindering van het aantal bomen met bijna 30 % !

Onvoorstelbaar, dit soort beleid in de hoofdstad van Europa in tijden van klimaatcrisis !

Creativiteit

Het gerucht gaat dat het vellen van de bomen deel uitmaakt van een “herinrichting van de openbare ruimte”, met het argument dat er plaats moet komen voor een fietspad. En dat, in een laan die met haar 4 parkeerstroken en brede middenberm een zee aan ruimte biedt.

Dat soort designer-ecologisme kan voor ons de pot op. Bomen zijn geen straatmeubilair.

Wij zijn ervan overtuigd dat met wat creativiteit een plan kan worden uitgetekend waar én de bomen gevrijwaard blijven én er een veilig fietspad komt.

Onze eisen

DierAnimal wil dat steden en gemeenten het aantal bomen en groenzones op hun territorium daadwerkelijk drastisch verhogen.

DierAnimal wil dat er een verbod komt op het kappen van bomen, en dat in uiterste nood het verplaatsen van bomen prioriteit moet krijgen boven kappen.

Bomen hebben net zoals mensen en dieren ook recht op verzorging. Een zieke boom mag niet zomaar automatisch ten dode worden opgeschreven.

Wat kan u doen?

Tot 10 juni uiterlijk kan u verzet aantekenen bij de gemeente Schaarbeek.

Stuur een beleefde schriftelijke klacht ter attentie van het college van Burgemeester en Schepenen van Schaarbeek, naar het e-mailadres oo@schaarbeek.be. Het kan ook via de gewone post, ter attentie van het college van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuis Schaarbeek, bureau 2.08, Dienst Stedenbouw en Leefmilieu, Colignonplein, 1030 Schaarbeek.

Wil jij ook een natuurbeleid met echt respect voor het leven? Sluit je aan bij DierAnimal.

#dieranimal #politiekepartij #belgie #dieren #mensen #bomen

Een eind aan de paardenkoetsen

De gekende titel “Bruges la morte”, naar de gelijknamige negentiendeëeuwse roman van Georges Rodenbach, kreeg in 2021 nog een wrange bijsmaak.

Dieronvriendelijke folklore

Het paard Tinka, 17 jaar oud, stierf zaterdag 27 mei 2021 In Brugge toen het een paardenkoets met toeristen doorheen de Brugse binnenstad trok. Iedereen, met de heer Wentein, voorzitter van de Vlaamse paardensportfederatie (!!!) op kop, toonde zich verwonderd: “Hoe kan dit nu ???”

De brandweer plaatste er gauw een tent omheen, om het dood gevallen paard te verbergen voor burgers en toeristen.

Zou het geen tijd zijn voor Brugge om de eenentwintigste eeuw echt binnen te stappen en die dieronvriendelijke folklore af te schaffen ? Geldt overigens ook voor onze hoofdstad Brussel.

Andere toeristische steden gaven al het voorbeeld, zoals Gent in 2020, Amsterdam en Rome.

Het goede voorbeeld

Waar wacht het Brugse stadbestuur op om die exploitatie van paarden eens en voor altijd stop te zetten? Onze drukke stedelijke agglomeraties zijn, evenmin als kermissen, geen geschikte omgeving voor paarden. Stress, een veel te harde ondergrond, uitlaatgassen, klaxons, lawaai, druk verkeer …

Wettelijk verbod

Overal ter wereld vindt men smoesjes uit om dieren buitengewoon hard te laten werken om geld te verdienen aan toeristen. Van New York over Barcelona via Santorini, de Egyptische piramiden of de toeristenvallen overal in Thailand: paarden, ezels, kamelen en olifanten zwoegen in miserabele omstandigheden hard onder het juk van (luie) toeristen. Soms tot ze er uitgeput bij neervallen.

En valt de toeristische industrie stil, dan worden de dieren vaak totaal aan hun lot overgelaten. Want ze “brengen niks meer op”.

Zo’n vaart loopt het misschien bij ons niet, maar onze steden zouden toch op zijn minst het goede voorbeeld mogen geven.

DierAnimal wil het gebruik en inzetten van dieren als attractie in de toerismesector wettelijk laten verbieden.

Wat kan u doen ?

Schrijf een beleefde e-mail naar het Brugse stadsbestuur, ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen, en vraag hen om de paardenkoetsen in de stad zo snel mogelijk af te schaffen.

Burgemeester Dirk De fauw: burgemeester@brugge.be

Schepen van toerisme Philip Pierins: schepen.pierins@brugge.be

Schepen van dierenwelzijn Matthijs Goderis: schepen.goderis@brugge.be

Sluit je aan bij onze beweging en word lid van DierAnimal.

#dieranimal #politiekepartij #dieren #mensen #planeet #stoppaardenkoetsen

Politieke partij en NGO

Parlementen

Een politieke partij voor dieren heeft een andere rol dan een NGO die actief is voor de dieren.

Een politieke partij streeft naar aanpassen van wetgeving en beïnvloeden van economische en politieke beslissingen door mee te doen aan verkiezingen om vertegenwoordigers in alle parlementen van dit land, én het Europees parlement te krijgen.

Acties

Een NGO voert straatacties, organiseert manifestaties en acties op de sociale media om mensen de ogen te openen voor een bepaalde maatschappelijke problematiek of diepe onrechtvaardigheid. Andere NGO’s zijn actief in het rechtstreeks en concreet helpen en ondersteunen van niet-menselijke en menselijke individuen op het terrein, daar waar de officiële instanties of privé ondernemingen schromelijk tekort schieten.

Concurrent

Door een politieke partij voor dieren worden de politici uitgedaagd op hun eigen domein. Want als NGO kan je gewoon genegeerd worden door politici. Dat blijkt vaak zo uit te pakken, wanneer de klassieke politici na een eerste toezegging vaak hun figuurlijke kat sturen naar afspraken met NGO’s. Het ligt totaal anders als een klassieke partij plots een concurrent ziet verschijnen op het eigen terrein, waar de inzet draait om zetelwinst en politieke vertegenwoordiging.

De politieke partij zorgt voor een coherent programma, werft leden en sympathisanten en bouwt stilaan ook lokale werking uit waarbij positieve actie, samenwerking, vorming en bewustzijnsevolutie een grote rol spelen. Een politieke partij kan ook de NGO’s openlijk bijtreden door aanwezig te zijn op hun manifestaties.

Brede golf

Ergens vormen de NGO’s en de politieke partijen die actief zijn voor de thema’s van dier, mens en planeet een steeds breder wordende maatschappelijke golf met vele koppen. Die brede golf waarvan de vele schakels elk hun eigen steen bijdragen op weg naar een wereld zonder uitbuiting en nodeloos lijden van dier, mens en planeet heeft er alle baat bij wanneer ze onderling zo goed mogelijk samen werken en daarbij elkaars eigenheid respecteren.

Onbaatzuchtig

En dat laatste is de dagelijkse realiteit van vele van onze partijkaders, leden en sympathisanten. Zij verdelen vaak hun vrije tijd en energie tussen politiek werk én werk voor een NGO.

Wij kunnen al deze onbaatzuchtige individuen niet genoeg danken voor de steun die ze aan de politieke werking van DierAnimal en aan de NGO’s geven, elke dag opnieuw.

Wat kan jij doen?

Sluit aan en bij DierAnimal en word actief in jouw regio.

Sluit aan bij een NGO die een positief verschil maakt voor dier, mens en planeet met concrete initiatieven.

#dieranimal #politiekepartij #animalpolitics #belgie #europa #dieren #mensen #planeet

CREDITS FOTO: Leuven, Werelddag van de proefdieren, 24/04/2021. Manifestatie voor de Katholieke Universiteit Leuven. Met veel dank aan Jilke Tielemans @jilketielemans

We gaan vooruit

In verbinding

Hoewel wij een Belgische politieke partij zijn, is het zeer belangrijk de reflex aan te nemen om verder te kijken, om ons heen te kijken. Wij handelen in samenhang met de landen om ons heen. Overal zijn er zorgzame mensen die zich net als wij politiek inzetten voor de rechten en levensomstandigheden van de dieren dieren.

Om efficiënt vooruit te gaan moet worden voortgebouwd op bestaande kennis en ervaring, waarbij niet noodzakelijkerwijs alles moet worden uitgevonden als elders reeds goede praktijken en voorbeelden bestaan.

Bovendien kijken politici van de klassieke partijen vaak niet verder dan hun eigen neus lang is.

Laten we bijvoorbeeld eens een blik werpen op Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Enorme doorbraken

Goed nieuws voor dieren in de vee-industrie in Nederland en het Verenigd Koninkrijk! Lees er alles over en kijk hoe de Nederlandse volksvertegenwoordigster Esther Ouwehand ‘grote stappen naar een einde aan de veehouderij!’ viert – met ondertitels in 13 talen.

Volg de link:

https://www.partyfortheanimals.com/nl/historic-breakthroughs-in-legal-protection-of-animals-in-the-netherlands-and-united-kingdom

Wat valt er te vieren?

  • Gedaan met knippen van biggenstaarten, bescherming tegen stalbranden & meer in Nederland;
  • Een verbod op de uitvoer van levende dieren & erkenning van dieren als “wezens met gevoel” en meer in het VK.
  • Allemaal vastgelegd in de wet dankzij Partij voor de Dieren, Animal Welfare Party en alle anderen die zich al jaren inzetten om dit voor elkaar te krijgen.

Wat kan jij doen?

Wil je ook helpen de wereld te veranderen door betere wetten?
Sluit je aan bij onze beweging: https://www.partyfortheanimals.com/international-movement
Kies de zijde van DierAnimal in België.

Woon je in een land zonder partij voor dierenbelangen ? Richt er zelf één op !
#dieranimal #animalpolitics #teamplanet

Red de oceanen

Wist u dat de zuurstof in drie van elke vijf ademhalingen, afkomstig is van de zeeën en oceanen ?

Woonplaats van dieren

Door het plankton in de oceaan is die enorme watermassa verantwoordelijk voor meer zuurstofproductie en CO2 fixatie dan alle bossen en wouden van de wereld samen.

Zeeën en oceanen zijn de woonplaats van ontelbare dieren, van piepkleine poliepen tot dolfijnen en reusachtige walvissen.

Een onmisbare schakel

De toestand van de oceanen is kritiek. Ze zijn vervuild met plastics, en de visbestanden zijn dramatisch verminderd door overbevissing. Tienduizenden dolfijnen, haaien, zeeschildpadden en andere zeedieren sterven omdat ze verstrikt raken in visnetten en verdrinken.

Zeeën en oceanen zijn een onmisbare schakel in het weefsel van leven op deze planeet.

Onze standpunten

  • DierAnimal wil dat de regering werk maakt van het beschermen van de zeeën en oceanen.
  • DierAnimal verzet zich tegen diepzeemijnbouw, waar ook Belgische bedrijven (*), zich schuldig aan maken.
  • DierAnimal wil grootschalige industriële visserij met sleepnetten en destructieve visserijtechnieken zoals pulsvisserij onmiddellijk laten verbieden.
  • DierAnimal keurt het destructieve Europese visserijbeleid af.
  • DierAnimal wil dat wordt ingezet op een snelle overgang naar een veralgemeend plantaardig eetpatroon.

Wat kan u doen?

Schrap vis uit je menu, en beter nog: go vegan.

Bekijk de documentaire SeaSpiracy op Netflix samen met vrienden en familie.

Sluit je aan bij de snel groeiende internationale beweging van dierenpartijen die de afbraak van de zeeën en oceanen een halt wil toeroepen.

(*) Het Belgische bedrijf GSR (Global Sea Mineral Resources) doet tests met een onderzeese graafmachine van 25 to. Dit gebeurt in het kader van een diepzee mijnbouwproject in de Stille Oceaan. In totaal een half miljoen vierkante kilometer zeebodem en alle levende wezens die daar hun habitat hebben, worden bedreigd met vernieling.

Bron: Greenpeace, mei 2021.

#dieranimal #politiekepartij #belgie #zee #oceaan #stopindustrielevisserij #stopdiepzeemijnbouw #govegan #animalpolitics

Leve de verschillen

Aanvaarden en integreren

Vandaag, 17 mei, is het: #IDAHOT Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie.

DierAnimal is voor volledige acceptatie en integratie van genderverschillen en gekant tegen alle discriminatie en daden van geweld tegen mensen uit de LGBTQI+ gemeenschap.

Zelfvertrouwen

Hieronder een mooie tekst om iedereen die worstelt met de plaats van hun identiteit in deze wereld een hart onder de riem te steken:

“Gebruik je verschillen om duidelijker voor je waarden op te komen en naar die waarden te leven. Gebruik ze als stevige bouwstenen voor je steeds groter wordende zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is je fundamentele geboorterecht.

Dat wat je niet vernietigt, draagt het geschenk in zich om je nog sterker te maken.

Weet dat je essentie niet vernietigd kan worden.

Word een zelfverzekerde en onbevreesde krijger terwijl je je bestaan vormgeeft.

Geloof in jezelf en omarm vooral die delen van jezelf die in het hier en nu het meest ongemakkelijk of controversieel zijn. Ze zijn er om je een belangrijke les te leren en je de weg te wijzen.

Het omarmen van je eigen innerlijke diversiteit is de essentiële voorwaarde om de verschillen van andere levensvormen in vrijheid te kunnen omarmen.”

#dieranimal #politiekepartij #diversiteit #IDAHOT #mensen #dieren #planeet

Mensen of dieren ?

Volgorde

De ondertitel van ons partijlogo heet officieel: “voor dier, mens en planeet”. Bij de discussies over het vastleggen ervan, debatteerde men of het wenselijk was om in dat rijtje dier, dan wel mens als eerste te vermelden. Sommigen vonden dat mens toch als eerste vermeld moest worden. Men dacht dat een te duidelijke focus op dieren een te kleine basis was om voldoende mensen te winnen voor onze programmapunten.

Belangrijker

Wij dierenpolitici van DierAnimal vinden, net als de meeste dierenactivisten en vegans dieren niet belangrijker dan mensen.

We zetten ons in omdat we dieren belangrijker vinden dan bijvoorbeeld:

– een sandwich

– een paar schoenen

– een lipstick

– een winterjas

– een geasfalteerde parking voor 1.500 auto’s

Dat strijkt uiteraard tegen de haren van wat in onze maatschappij algemeen gedacht, verwacht en gedaan wordt.

Levend systeem

Het is geen kwestie van het één of het ander. We kunnen samen vanaf vandaag, door onze duidelijke dagelijkse keuzes, samen werken om het leed van dieren én mensen gelijktijdig uit de wereld te helpen.

Alles op deze planeet is intiem met elkaar verbonden tot één levend, organisch systeem. We hebben er baat bij om ons mensen als onderdeel van dat geheel te zien, en niet als een soort afgescheiden soort met een vals superioriteitsgeloof die de hele planeet platwalst.

Bij elke politieke beslissing dient het groter belang van het geheel steeds het uitgangspunt te zijn.

Het hele verhaal

Uiteindelijk werd voor de slogan gekozen voor de volgorde “dier, mens en planeet”, gewoon als gevolg van alfabetische rangschikking. Met als uitgangspunt, dat alle drie evenveel gewicht dragen.

Het is meegenomen dat daarbij het dier als eerste is komen te staan, omdat we in ons engagement zijn uitgegaan van onze diepe empathie met het lot van de dieren en de uitzonderlijk belabberde status en rechtsbescherming van de dieren in ons huidig systeem van rechten en wetten. In de onderdrukking en uitbuiting van de dieren zit het hele verhaal vervat van het falen van het bestaande politieke en economische systeem.

Zit daar voor jou muziek in?

Sluit je aan bij DierAnimal en daarmee bij de steeds groeiende internationale politieke beweging voor dieren, mensen én de planeet.

#dieranimal #politiekepartij #dierenpolitiek #belgie #animalpolitics

Red de egels

Bedreigd met uitsterven

Verschillende dierenartsenkabinetten overal in het land slaan alarm. Ze worden overspoeld met gewonde egels, vaak ten dode opgeschreven. Diepe wonden, amputaties, gangreen en andere letsels doordat egels worden overreden en ernstig gewond door … robotgrasmaaiers!

Is het “comfort” van een robotgrasmaaier deze slachting waard ?

De egel is in België een bedreigde diersoort.

Het heeft veel weg van een stille ecocide !

Deze machines zijn een bedreiging voor de biodiversiteit.

Wij vinden dat er dringende maatregelen nodig zijn om deze diersoort te beschermen.

Maatregelen

De fabricanten moeten deze apparaten uitrusten met detectiesystemen om ongelukken met dieren te voorkomen, ofwel uit de handel nemen.

Er dient zo snel mogelijk een verbod komen op het gebruik van robotmaaiers ‘s nachts. Veel van de diersoorten die gewond raken of omkomen door grasmaaiers, zoals de egel, zijn vooral ‘s nachts actief. Die maatregel uitrollen over het hele land is een minimum.

Waar zijn de ministers van Dierenwelzijn ?

Wat kan jij doen ?

Een kort en “proper” gazon is sowieso geen goeie keuze voor biodiversiteit.

Beperk de oppervlakte van je gazon(s).

Maai niet gedurende de maanden waarop veel dieren actief zijn en zich voortplanten (van mei tot eind augustus).

Maak ruim plaats voor verwilderde plekken in je tuin, waar de natuur haar gang kan gaan.

En maai je toch: maak er een bewuste, aandachtsvolle activiteit van om ongelukken te voorkomen, in plaats van een hersenloze machine dood en verderf te laten zaaien in je tuin.

Sluit je aan bij DierAnimal en de groeiende politieke beweging die naast mensen ook dieren en natuur evenwaardig wil laten doorwegen in politieke beslissingen.

#dieranimal #politiekepartij #biodiversiteit #egels #verwildering #maaimeiniet