MELDEN VAN DIERENMISHANDELING EN VERWAARLOZING

Er dient nog heel veel verbetering te komen wat betreft de wettelijke bescherming van dieren tegen misbruik in allerlei vormen. Ook wat betreft de sensibilisering en opleiding van de politiediensten voor deze materie is veel werk aan de winkel. Het zijn een paar van de vele bestaansredenen van onze partij.

Als nieuwe politieke partij zijn wij er om de levensomstandigheden van dieren via politieke weg en via wetswijzigingen te laten verbeteren. DierAnimal neemt alle individuele gevallen van verwaarlozing en mishandeling van dieren heel ernstig, maar ze individueel oplossen behoort niet tot onze opdracht.
Ondertussen kan jij als directe getuige wel concrete stappen zetten ten voordele van de dieren in kwestie, binnen het kader van de mogelijkheden en de wetgeving van vandaag.
Lees hieronder hoe.

HOE MISHANDELING OF VERWAARLOZING VAN DIEREN MELDEN?

Ben je getuige van een situatie met dieren waarvan je denkt dat het om verwaarlozing of mishandeling gaat?
In eerste instantie is het goed om na te gaan of de mishandeling of de verwaarlozing reëel is. Het is goed om de behoeften van het dier te kennen en ook de wettelijke richtlijnen. Onze emoties drijven ons soms tot overhaaste reacties. Het is belangrijk dat je je op concrete feiten baseert en ze natrekt.
Het is belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het geval dat uw aandacht kreeg: waar bevindt het dier zich precies, welke verwaarlozing of mishandeling heb je gezien, sinds wanneer … Je mag uiteraard foto’s nemen van de situatie in zoverre je op de openbare weg blijft, want zomaar binnendringen op een privé-terrein is strafbaar. Alle informatie die je verzamelt is van nut voor de bevoegde autoriteiten.

1. Contacteer de dierenbescherming en de politie

De dierenbescherming kan een inspecteur ter plaatse sturen. Toch is het ook belangrijk om de politie te verwittigen. De inspecteurs van Dierenbescherming mogen immers zelf geen dieren in beslag nemen of een proces-verbaal opmaken, daarom moet je ook de politie verwittigen.
Onder de rubriek “dierenbescherming” van de website www.goudengids.be zijn de adressen van plaatselijke verenigingen terug te vinden.

2. Dien klacht in bij de dienst Dierenwelzijn in uw regio

De dienst Dierenwelzijn kan inspecteurs ter plaatse sturen en beslissen of een handelaar al dan niet een vergunning krijgt of mag behouden.
In Vlaanderen:

In Brussel:

In Wallonië:

3. Ga naar een Wetswinkel voor advies

Twijfel je aan je zaak, of is het zo’n ernstig geval dat je de zaak voor de rechtbank wil brengen, eventueel met een buurtcomité dan kan je je burgerlijke partij stellen tegen de dierenmishandelaars.
Een wetswinkel geeft goedkoop advies. Raadpleeg www.dewetswinkel.be

4. Samen sterk

Dien met zoveel mogelijk mensen klacht in. Op één klacht wordt vaak niet gereageerd door de bevoegde instanties. Dat ligt anders als op korte tijd meerdere klachten worden ingediend.
Doet de bevoegde instantie niets, dan kan je een actiecomité vormen. Start een petitie, verwittig de plaatselijke pers of schakel de plaatselijke politici in.
Blijf volhouden zolang de dierenmishandeling of dierenverwaarlozing blijft duren.

HOE EEN GEBREK AAN BESCHUTTING OF BESCHERMING VAN DIEREN MELDEN?

Ben je getuige van een situatie waar dieren zich buiten bevinden en onvoldoende beschutting hebben?
Dit is wat de wet hierover vermeldt:

  • Artikel 4, paragraaf 1 van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren: Ieder persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen.
  • Paragraaf 3: De verlichting, de temperatuur, de vochtigheidsgraad, de verluchting, de luchtcirculatie en de overige milieuvoorwaarden moeten overeenstemmen met de fysiologische en ethologische behoeften van de soort. Wie goed voor zijn dieren zorgt, voorziet een beschutting afhankelijk van de weersomstandigheden en van de specifieke noden van het dier. Een (open) schuthok (of stal), een muur die voldoende hoog is, een rij bomen of een dikke, hoge haag kunnen als beschutting dienen.

1. Spreek de eigenaar aan

Blijf beleefd en vraag de eigenaar van de dieren om een schuilplaats te voorzien. Bovenstaand wetsartikel kan je eventueel voorleggen. De dieren moeten kunnen schuilen tegen koude, gietende regen, hagelbuien, gure wind, felle zon.

2. Neem contact op met de lokale dierenbescherming én de politie

Als de eigenaar weigert een schuilplaats te voorzien, contacteer de plaatselijke dierenbescherming (raadpleeg www.goudengids.be, rubriek ‘dierenbescherming’). Deze verenigingen kunnen zelf geen dieren in beslag nemen of mogen geen proces-verbaal opstellen. Daarom moet je ook altijd de politie verwittigen.

3. Dien klacht in bij de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid

De dienst Dierenwelzijn kan inspecteurs ter plaatse sturen en beslissen over het verkrijgen of behouden van een vergunning voor handelaren.

4: Dien klacht in bij de FAVV

U kan ook een klacht indienen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) , dat bevoegd is voor het welzijn van opbrengstdieren.

HOE EEN SITUATIE MELDEN MET EEN PAS AANGEKOCHTE HOND OF KAT DIE ERNSTIG ZIEK WORDT?

1. Dien klacht in bij de politie en laat proces-verbaal opmaken.

Breng daarbij je aankoopbewijs en het verslag van de dierenarts mee. Het verhandelen van zieke dieren is strafbaar.
Opgelet: Wanneer de pup of het kitten sterft kort nadat u het dier kocht, en je klacht indient bij de kweker, ga dan in geen geval in op een eventueel aanbod van de kweker of handelaar om je een tweede dier aan halve prijs te geven. Hij doet dit alleen om te vermijden dat je klacht bij het gerecht indient.

2. Licht DierAnimal in via info@dieranimal.be

Wij bundelen de verschillende klachten die we over handelaars/kwekers ontvangen. Met de samengestelde dossiers kunnen wij naar de beleidsverantwoordelijken stappen en maatregelen eisen.

3. Je kan ook schrijven naar de regionale ministers die bevoegd zijn voor Dierenwelzijn.

In Vlaanderen:
De heer Ben Weyts
Martelaarsplein 7
1000 Brussel
Tel 05/5526600 – Fax 02/5526601
kabinet.weyts@vlaanderen.be

In Brussel:
De heer Bernard Clerfayt
Botanic Building
Sint-Lazaruslaan 10, 14de verdieping
1210 Brussel
Tel 02/5171259
info.clerfayt@gov.brussels

In Wallonië:
Mevrouw Céline Tellier
Rue d’Harscamp 22
5000 Namen
Tel 081/253911
cabinet.tellier@gov.wallonie.be

4. Je kan ook klacht indienen bij Test-Aankoop:

Test-Aankoop
Hollandstraat 13
1060 Brussel
02 542 32 11
leden@test-aankoop.be

GOED OM TE WETEN

Verder is het goed om te beseffen dat een asiel of een vereniging geen proces-verbaal mag opstellen of zomaar op eigen initiatief een dier in beslag nemen. Dat laatste kan alleen op verzoek van de enige bevoegde autoriteiten: het Parket, de Dienst Dierenwelzijn van de … of het FAVV, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Het is menselijk dat men het gemakkelijker vindt om een asiel of een vereniging te contacteren in plaats van een politiedienst om misbruiken te melden. De asielen zijn over het algemeen overbelast en kunnen niettegenstaande hun goede wil de aanvragen en klachten vaak onmogelijk allemaal behandelen binnen een redelijke termijn. Daarom is het zo belangrijk de hierboven beschreven raad op te volgen.
​Niettegenstaande de kracht van de sociale media om bepaalde problemen te melden en tot een oplossing te brengen, kunnen ze soms ook aan de basis liggen van veel verregaander problemen met de eigenaar van het dier in kwestie. Soms denkt men ten onrechte dat men er goed aan doet om de hele planeet in te lichten maar het maakt de dingen soms alleen maar moeilijker.

Elk geval dient met de nodige omzichtigheid te worden behandeld, in het belang van het welzijn van het dier.