Standpunten

Single issue of geen single issue?

Wie hoort van het bestaan of de oprichting van een Partij voor Dierenbelangen zoals de onze heeft wellicht als een van de eerste gedachten dat zo'n partij wel een erg beperkte maatschappijvisie moet hebben en enkel en alleen maar geïnteresseerd zal zijn in één onderwerp, namelijk de verbetering van het lot van de dieren. Dierenpartijen worden dus nogal snel gebrandmerkt als « single issue »-partijen, partijen met enkel één onderwerp, die verder geen brede maatschappijvisie hebben. Niets is minder waar. We hebben vooreerst niet zomaar als ondertitel van onze partijnaam « voor dier, mens en planeet » gekozen. U leest hieronder in de samenvatting van ons partijmanifest waar dat precies voor staat. De echte « single issue » partijen, zijn de traditionele partijen die vandaag aan de macht zijn. Want zij nemen enkel beslissingen voor één belanghebbende partij, namelijk de blanke, welstellende Westerse mens die in België woont. Met een vaak kortzichtig, korte termijnbeleid dat geen enkele rekening houdt met dieren, met bomen, met de natuur, met andere mensen uit andere streken van deze wereld, met de planeet in haar geheel en de onderlinge samenhang. Als dat geen « single issue » is ! Onze tijd en de uitdagingen van vandaag, met de verregaande verstoring van het klimaat en het evenwicht op aarde die levensbedreigende proporties heeft aangenomen, vraagt om een totaal andere aanpak. Wij nodigen jullie uit om hieronder ons manifest te lezen, en daarna ons programma, punt per punt. Dat programma heeft niet de pretentie om perfect of vandaag al compleet te zijn. Het zal gaandeweg nog worden uitgebreid en bijgeschaafd.

Wij zijn...DierAnimal

De eerste verenigde, nationale en tweetalige partij voor dierenbelangen in België. Als anti-specistische partij staat bij ons de kwestie van de dieren centraal. Dieren, mensen, de natuur, alles is onderling met elkaar verbonden. We zijn afhankelijk van elkaar. Inbreuken plegen op één van hen heeft noodzakelijk gevolgen voor de anderen. De bestaansreden van deze nieuwe partij is om de stem van de dieren te vertegenwoordigen in de parlementen waar onze wetten gestemd worden.

Wij streven...

Naar een ethische samenleving waar elk individu gerespecteerd wordt onafhankelijk van haar/zijn soort. Dat betekent dat we komaf willen maken met alle vormen van exploitatie, of die nu op een dier, een mens of op de natuur worden uitgeoefend. Als wij ons doorheen de evolutie hebben gedifferentieerd van de andere diersoorten, dan is het onze plicht om ons intellect welbewust te gebruiken. Dat intellect en dat bewustzijn zijn onze werktuigen om alle zwakkere wezens te beschermen en te verdedigen. We dienen ook alle financiële belangen en religieuze overtuigingen aan de kant te schuiven, die mensen boven de natuur en de dieren plaatsen.

Wat we aanklagen...

Is het immobilisme van de traditionele partijen die aan de macht zijn ! Het is altijd wachten tot er een schandaal uitbreekt eer deze laatsten nog maar aanstalten maken om maatregelen te nemen. Ze geven aan de publieke opinie de illusie dat het lot van de dieren verbetert. Terwijl het diezelfde regering is die hun exploitatie en hun consumptie wettelijk toelaat. Voor DierAnimal is de dierenkwestie een volwaardig politiek thema en geen « stemmentrekker ». Wij klagen die leiders aan die de waarheid niet in het aangezicht durven kijken en niet durven handelen in overeenstemming ermee. We weten dat de uitbuiting van de dieren, die aan de basis ligt van de industriële veehouderij een enorme impact heeft op ons leefmilieu : uitstoot van broeikasgassen, overexploitatie van drinkwatervoorraden, het gebruik van bijna de hele beschikbare landbouwoppervlakte, massale ontbossing, vervuiling van waters en bodems. ... (1) We weten dat consumptie van vlees slecht voor de gezondheid is. Ze werkt allerlei hart- en vaatziekten, overgewicht, diabetes type 2 in de hand. Bewerkt vlees (zoals ham) en rood vlees zijn door de WGO (de Wereldgezondheidsorganisatie) erkend als kankerverwekkend. Diezelfde WGO heeft ook het massale gebruik van antibiotica in de veeteelt aangewezen als belangrijkste oorzaak van antibiotica-resistentie (diezelfde resistentie zou tegen 2050 meer dan tien miljoen doden per jaar veroorzaken, dus meer slachtoffers dan kanker, volgens een rapport van UNO-experten dat in 2017 is gepubliceerd). We weten, dat met de 300 miljoen dieren die jaarlijks in België worden geslacht voor onze consumptie, dierenwelzijn gewoon geen plaats heeft in die duivelse machinerie. Het is onmogelijk om een dergelijke hoeveelheid vlees op een respectvolle manier te produceren ! Onafgezien van de uitbuiting van dieren voor hun vlees, weten we dat iedere vorm van uitbuiting achteloos en nutteloos is, of het nu is om ons te kleden (bont en leer), om ons te vermaken (markten, dierentuinen, dolfinaria, circussen, ...) of om onze dagelijkse producten te testen (experimenten op dieren) . Het is niet nodig om bont te dragen, om vlees te eten of om naar de dierentuin te gaan om voluit en gelukkig te leven. Dieren zijn niet onze eigendommen. Het zijn geen voorwerpen, maar intelligente en gevoelige wezens die emoties ervaren zoals hechting, geluk, pijn, angst en lijden. Net zoals een mens heeft een dier het recht om te leven. Zo simpel is dat.

We vragen ons af...

Hoe is het mogelijk dat die slachtpartij van miljoenen dieren nog kan blijven bestaan wanneer we weten dat met hun rechten onophoudelijk gespot wordt en dat de impact op milieu en gezondheid enorm is ? Met welk recht kunnen we zomaar beslissen over leven en dood van gevoelige wezens met het enige doel om onze smaak bevredigen, onze hebzucht te verzadigen of onze ijdelheid te strelen ? Hoe is het mogelijk dat de wet straffen voorziet voor de mishandeling en het doden van een dier door gelijk welk individu maar die praktijken wel toestaat op industriële schaal ? En tenslotte, hoe komt het dat een samenleving die waarden van rechtvaardigheid, menselijkheid, vrede en respect voor anderen uitdraagt, niet stilstaat bij het lot dat de dieren ten deel valt, en zelfs zover gaat om hun lijden te financieren ?

DierAnimal zet zich in om aan een wereld te bouwen die waardiger en rechtvaardiger is voor dier, mens en planeet !

Wij eisen...

Dat de dieren, onze eerste bekommernis, worden bevrijd van alle uitbuiting en onderdrukking. Wij willen niet langer dat dieren als voorwerpen worden beschouwd, maar als bewuste wezens met gevoelens. Wij zullen strijden :
 • Voor de aanpassing van het statuut van de dieren in de grondwet. Wij willen dat hun bewuste en gevoelige karakter erkend wordt. Die wijziging moet ook worden doorgetrokken tot in het burgerlijke wetboek.
 • Voor het afschaffen van intensieve en industriële veehouderijen, haarden van buitensporig geweld en besmettelijke ziekten.
 • Voor het stopzetten van alle projecten tot uitbreiding van nieuwe veehouderijen of slachthuizen of voor de bouw van nieuwe constructies als eerste stap in het overbodig maken van slachthuizen op de lange termijn.
 • Voor het voorzien van alle slachthuizen van camerabewakingssystemen, zonder enige uitzondering, zodat ze op gelijk welk moment gecontroleerd kunnen worden. Zonder de illusie te koesteren dat dit op zich een oplossing is.
 • Opdat geen enkel financieel of religieus belang zich boven het recht op leven van een dier kan plaatsen.
 • Voor het afschaffen van elke uitzondering op grond van religie op het vlak van de slachttechniek.
 • Voor de oprichting van een dierenpolitie.
 • Voor een drastische vermindering van het aantal dieren die in laboratoria worden gebruikt en voor de financiering van het onderzoek naar alternatieve methoden.
 • Voor de sluiting van het enige waterpark in België dat nog walvisachtigen gevangen houdt, en het overbrengen van deze dieren naar mariene opvangcentra.
 • Voor een reconversie van de dierentuinen.
 • Voor een totaalverbod op het gebruik van dieren in circussen
 • Voor een verbod op de jacht.
 • Voor het instellen van een « wreedheidstaks » (niet alleen beperkt tot vlees, maar uitgebreid tot alle producten verkregen door wreedheid, zoals bijvoorbeeld bontmantels).
 • Tegen desinformatie. We willen niet meer horen dat koeien lachen, dat kippen de french cancan dansen, of horen dat vlees en melkproducten goed voor de gezondheid zijn.
 • Voor het beschermen van bomen en wouden.
 • ...
Wij nodigen jullie uit om kennis te maken met alle aspecten van de strijd die we willen voeren in ons programma.

Wij zijn de oplossing !

Als consumenten hebben we een enorme macht. Elke dag kunnen we krachtige daden stellen door het kiezen voor een voeding zonder wreedheid, door producten te weigeren die het gevolg zijn van de uitbuiting van dieren (bont, lederwaren, op dieren geteste producten) of door ondernemingen die ze opgesloten houden (dierentuin, dolfinarium ...) de rug toe te keren. Om een industrie te laten sterven, volstaat het om haar producten niet meer te kopen. Wij burgers hebben de macht om ons lot weer in handen te nemen. Bewustwording is een noodzaak voor een overgang naar een betere wereld, rechtvaardiger en humaner. Opdat die laatste term zijn echte betekenis terugvindt. De wet laat vandaag toe dat gevoelige, intelligente dieren levend geëlectrocuteerd worden, gevild en van hun ledematen ontdaan, of vergast en gefolterd worden.

Wanneer een wet onrechtvaardig is, moet deze worden uitgedaagd en veranderd. Het is goed om actief te worden in sociale bewegingen, maar engagement in de politiek is even goed nodig ! We zijn vastberaden, en worden met de dag talrijker !

(1) Zie het rapport "De schaduwzijde van de veehouderij", opgesteld door de FAO, Food and Agriculture Organization, de organisatie van de Verenigde Naties voor voedsel en landbouw.