DIERENRECHTEN, MINISTERIE VOOR DIERENBESCHERMING EN DIERENPOLITIE

Wettelijk statuut van de dieren

België moet haar wetgeving afstemmen op de meest ambitieuze wetgeving van onze geopolitieke omgeving. Dit is de reden waarom we een verandering van de Grondwet willen indienen alsook in het Burgerlijk Wetboek en de desbetreffende wetgeving, over de inherente status/geaardheid van dieren zodat hun belangen en waardigheid in beschouwing worden genomen en dat hun gevoeligheid en bewustzijn erkend worden.

Het is noodzakelijk dat het respect en de waardigheid van al wat leeft met inbegrip van alle dieren zo snel mogelijk worden vastgelegd in de Belgische Grondwet. Met aan de basis een erkenning van hun subjectieve recht op het leven. Wij denken dat de bescherming van al wat leeft en in het bijzonder het dierenwelzijn een fundamenteel waarde is van de Belgische maatschappij die erkend moet worden in de andere instellingen en een plicht moet worden van de Staat.

Het lijdt geen twijfel dat dieren opnemen in de Grondwet een legitiem antwoord is op de breed gedragen maatschappelijke vraag naar een steeds betere bescherming van dieren in onze samenleving.

Tegelijkertijd moet een wijziging in het Burgerlijk Wetboek ingediend worden opdat dieren nu beschouwd zouden worden als wezens met gevoel en bewustzijn, een categorie die perfect gedifferentieerd is van goederen en menselijke personen. De categorie voorbehouden aan dieren in het Burgerlijk Wetboek als niet-menselijke personen met individuele rechten, moet opgenomen worden in een specifieke juridisch regime.

De verantwoordelijkheid van de Staat, de burgers en gelijk welke onderneming, commercieel of niet, zal duidelijk en eenvormig gedefinieerd worden. De gegevens van elk dier, huisdier of dier uit de veeteelt en de gegevens van hun verantwoordelijken of exploitanten zullen worden opgenomen in een nationale databank.

Dierenbescherming mag dan geregionaliseerd zijn, wij vinden dat de regels en wetgeving in de verschillende regio’s zo snel mogelijk dienen te worden geharmoniseerd met als streefnorm de strengste regelgeving die de dieren de best mogelijke bescherming biedt. Dit om ronduit absurde en onrechtvaardige situaties te vermijden, waarbij een dier op een afstand van een paar kilometer over meer of minder rechten en bescherming zou beschikken, afhankelijk van de regio waar het zich bevindt.

De benaming “ministerie voor dierenwelzijn” dient te worden vervangen door “ministerie voor dierenbescherming”, om het reële engagement van dat ministerie aan te geven met betrekking tot bescherming van dieren.

De bevoegdheid voor Dierenwelzijn/Dierenbescherming mag onder geen enkel beding terug onder het ministerie van Landbouw komen.

Dieren in de grondwet: dankzij GAIA is een eerste stap gezet

Inderdaad, GAIA voert al sinds 2016 campagne voor het opnemen van dieren in de Grondwet. Het objectief om dieren grondwettelijke bescherming te geven, wordt gedeeld door de overgrote meerderheid van de Belgen: uit een IPSOS-enquête van februari 2023 is 86% van hen van mening dat dieren in de Grondwet moeten worden opgenomen.

Dierenpolitie en justitie

DierAnimal wil dat vanuit de intentie om dieren daadwerkelijk te beschermen ook dierenmishandeling en -verwaarlozing hard worden aangepakt. Voor dierenbeulen is de pakkans nu te klein en de straffen zijn laag. Er zijn te weinig mogelijkheden om dierenbeulen te vervolgen.

 • In elke stad en gemeente of in elk gemeentelijk politiekorps komt een speciale brigade dierenpolitie die minstens uit 2 full time agenten zal bestaan, zodat permanentie is gewaarborgd.
 • De dierenpolitieagenten krijgen een degelijke training en voldoende bevoegdheden voor de opsporing en aanhouding van dierenbeulen. Politiemensen worden evenals hulpverleners bij huiselijk geweld getraind in het herkennen van dierenmishandeling en -verwaarlozing.
 • Alle wettelijke aanpassingen nodig om verwaarloosde en mishandelde dieren sneller in beslag te kunnen nemen worden versneld genomen.
 • Politie en Justitie geven meer prioriteit aan dierenmishandeling en -verwaarlozing en er komt een officier van justitie voor Dieraangelegenheden.
 • De boetes en straffen voor dierenmishandeling en -verwaarlozing worden verzwaard. Wie dieren mishandelt, mag geen dieren meer houden. Het opleggen van een levenslang houdverbod wordt mogelijk voor mensen en bedrijven die keer op keer dieren mishandelen of verwaarlozen.
 • Doorverkoop van in beslag genomen dieren aan de handel of voor de slacht wordt verboden.
VEEHOUDERIJ, TRANSPORT VAN DIEREN EN SLACHTHUIZEN
Algemene principes

Principieel is het uitgangspunt van DierAnimal dat dieren in vrijheid moeten kunnen leven. Daar waar besloten wordt om dieren te houden voor productie, zal aan een aantal basisvoorwaarden moeten worden voldaan.

De partij gaat bij de formulering van deze voorwaarden uit van de vijf algemeen geaccepteerde basisrechten voor dieren, zoals gedefinieerd door het Britse Dierenwelzijnscomité Brambell in 1965. Dieren hebben recht op:

 • afwezigheid van honger, dorst en onjuiste voeding;
 • een aangepaste huisvesting;
 • afwezigheid van pijn, verwondingen en ziektes;
 • de mogelijkheid om hun natuurlijke soorteigen gedrag te vertonen;
 • afwezigheid van angst en chronische stress;

Op Europees niveau geeft de richtlijn 98/58/CE van de raad van de Europese gemeenschap omtrent de bescherming van dieren in veehouderijen immers geen specifieke instructies voor omgang met dieren. Er wordt in deze richtlijn doorverwezen naar de nationale wetgeving van de individuele lidstaten.

Infrastructuur van de veehouderijen

Om een einde te maken aan de intensieve en industriële veehouderijen wil de partij nieuwe quota invoeren voor boerderijen met winstoogmerk, of het nu om traditionele of biologische veehouderijen gaan. Industriële boerderijen kunnen op geen enkele manier ethisch verantwoord zijn. Zelfs een biologische kippenhouderij kan vandaag tot vijfduizend dieren huisvesten, en dat is ontoelaatbaar.

 • De ontwikkeling en inplanting van megastallen wordt verboden.
 • Alle dieren in de veehouderij krijgen het recht op vrije uitloop en hebben buiten ook voldoende schuilmogelijkheden.
 • In de stal beschikken dieren over voldoende ruimte, stro en afleidingsmateriaal.
 • Nieuwe stalsystemen worden eerst getest op dierenwelzijns- en milieueffecten voordat ze in de praktijk mogen worden gebruikt. Bestaande stallen krijgen zo’n audit met terugwerkende kracht.
Hygiëne
 • Boerderijen worden verplicht om de dieren in schone lokalen te huisvesten. De controles op het vlak van hygiëne dienen in volledige transparantie te gebeuren. Wij willen dat er ook onaangekondigde controles mogen gebeuren door beëdigde verenigingen voor dierenbescherming. Als de controleurs van deze verenigingen een belangrijke inbreuk op de hygiëne constateren, een mankement of een afwezigheid van respect voor het dier, dan wordt de veehouderij onmiddellijk opgeschort. De opschorting zal in een definitieve sluiting kunnen uitmonden. Deze maatregel heeft tot doel bij de veehouders het besef te creëren dat dieren geen producten zijn. Het bedrijf in kwestie zal een boete moeten betalen voor elk dier dat werd mishandeld of overleed ten gevolge de feiten. Elk dier dient te worden beschouwd als een individu. Veetelers dienen te beseffen dat ze niet meer zoveel dieren binnen één bedrijf mogen houden.
Brandveiligheid
 • Brandveiligheidsregels voor nieuwe en bestaande stallen en dierverblijven worden veel strenger. Automatische blusinstallaties met water (sprinklers) zijn verplicht en de dieren moeten in geval van brand de stal kunnen ontvluchten.
 • Het nieuwe ministerie voor de dierenbescherming gaat actief toezien op de aanwezigheid van brandveiligheidsregels bij stallen en dierenverblijven.
Kippenhouderijen
 • De partij wil een onmiddellijk verbod op kippen gehouden in legbatterijen en in gesloten hangars met vrije uitloop, de zogenaamde semi-intensief gehouden hennen. Er moet dringend een einde gesteld worden aan het houden van kippen in legbatterijen of in een beperkte afgesloten ruimte, die nooit het natuurlijk daglicht zien en die in de meest afschuwelijke omstandigheden worden gehouden met het licht 24u/24u aan.
 • Houders van kippen zullen hun activiteiten alleen kunnen verderzetten in de open lucht. We willen overigens het toegelaten maximum aantal kippen reglementeren. kwekers die niet aan deze voorwaarden voldoen moeten hun bedrijven aanpassen of sluiten.
  Lees meer...
  Kippenhouderijen
  De partij wil het maximum toegelaten aantal kippen reglementeren en vooral verlagen. De industriële en intensieve veehouderij is de oorzaak van het op grote schaal uitbreken van dierziekten. De massale productie en consumptie van vlees en de industriële methodes die daarmee gepaard gaan zijn hoe langer hoe meer een bedreiging voor de volksgezondheid. Het is dus hoog tijd om een einde te stellen aan die haarden van bacteriële en virale infecties, de productiesystemen te herdenken en over te stappen op een plantaardige voeding die gunstig is voor de gezondheid en de planeet.
Kwekerijen voor foie gras
 • Ganzen- en eendenkwekerijen voor foie gras worden gesloten en verboden, want dwangvoederen is op zich al dierenmishandeling. De staat zal de producenten begeleiden en helpen in hun reconversie naar een ethische sector die respect heeft voor alle levende wezens. Verkoop en productie van foie gras in het hele land verboden worden.
  Lees meer...
  Kwekerijen voor foie gras
  Meerdere studies hebben al aangetoond dat ganzen het dwangvoederen als een ernstige foltering ondergaan, die in een respectvolle en geëvolueerde samenleving geen plaats meer heeft. Volgens de richtlijn 98/58/CE is dwangvoederen illegaal want ze bepaalt dat “geen enkel dier gevoed of gelaafd mag worden op een manier die lijden of schade berokkent “ (artikel 14)De productie van foie gras is al verboden in Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, de Tsjechische Republiek, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Varkenshouderijen
 • Het wordt verboden om varkens enkel binnenshuis te houden onder kunstlicht. Varkens moeten naar buiten kunnen in de open lucht.
 • Kraamboxen waarin zeugen tussen stangen staan, worden verboden. Zeugen krijgen de gelegenheid te nestelen en hun biggetjes te verzorgen.
 • Wat betreft de chirurgische castratie van biggen om berengeur te vermijden, bestaat er momenteel slechts een vrijwillig engagement van de sector, dat echter wordt niet toegepast.
 • Nochtans werd het castreren van biggen zonder verdoving bijna verboden in 2013, maar sommige gewesten hebben het koninklijk besluit toen niet goedgekeurd.
 • Wij eisen daarom een volledig verbod van de chirurgische castratie van biggen, met onmiddellijke ingang.
 • Het couperen van de staarten en het onverdoofd uitsnijden van tandkronen worden eveneens verboden.
Rundveehouderijen
 • Koeien worden gehuisvest in familiekuddes. Kalfjes worden niet langer meteen na de geboorte weggehaald, maar mogen opgroeien bij hun moeder in de wei en de melk drinken die voor hen bedoeld is.
 • De productie van blank kalfsvlees wordt verboden. Het is onaanvaardbaar dat kalveren voor dit vlees welbewust ziek gemaakt worden met een ijzerarm dieet dat leidt tot bloedarmoede.
  Lees meer...
  Rundveehouderijen
  Kalveren worden bewust ondervoed met een deficiënte voeding opdat hun vlees bleek van kleur blijft.
Konijnenkwekerijen
 • Het kweken van konijnen in konijnenbatterijen mag dan al zijn afgeschaft, konijnen moeten in de buitenlucht kunnen en hun huisvesting moet zijn aangepast aan hun natuurlijke gedrag.
Bontfokkerijen en kwekerijen voor dons
 • Kwekerijen met dieren bestemd voor bontproductie worden verboden, net zoals kwekerijen met dieren bestemd voor de productie van dons en pluimen.
  Lees meer...
  Bontfokkerijen en kwekerijen voor dons
  Waar het gebruik van bont vroeger was voorbehouden aan het luxesegment van de kledingindustrie, is dit in het laatste decennium sterk gebanaliseerd zodat zelfs jassen van populaire goedkope winkelketens courant van bontkragen en bontmanchetten worden voorzien.Kwekerijen in binnen- en buitenland waar dieren worden gehouden voor de productie van bont en dons zijn van een ongehoorde wreedheid. De dieren slijten een ellendig leven afgesloten van het daglicht in kleine kooien van draadgaas, niet in staat om gelijk welk aspect van hun natuurlijk instinct en hun natuurlijke levenswijze te beleven.. Het leidt tot verwondingen, kannibalisme, agressiviteit en zware psychische stoornissen bij de dieren. Ze worden op een brutale manier om het leven gebracht, o.a. door vergassing of anale electrocutie. In bepaalde landen deinst men er niet voor terug om de dieren levend te villen en van hun huid te ontdoen. Een aantal modehuizen beloofden onder druk van de dierenrechtenorganisaties om voortaan geen bont meer in hun collecties op te nemen.Voor de productie van dons wordt bij levende ganzen en eenden brutaal het dons en de veren uit hun lichaam gerukt, wat tot pijnlijke verwondingen en ernstig trauma leidt. De bloederige open wonden worden in het beste geval haastig en grof dichtgenaaid zonder verdoving en in smerige omstandigheden. Bij angorakonijnen worden de dieren vastgebonden en wordt het lange, witte haar levend uit hun lichaam gerukt, wat deze dieren een angstig schril geschreeuw ontlokt, dat door merg en been gaat. Toen de beelden van deze praktijken aan het licht kwamen besloten een aantal grote modeketens om kledingstukken van angorawol uit hun gamma te halen, maar ze deden dat zoals vaak pas na lang aandringen van dierenrechtenorganisaties. DierAnimal wil dat aan al deze praktijken een definitief einde komt, via politieke en wetgevende weg.
 • De partij wil in de eerste plaats  een verbod op de bouw en exploitatie van nieuwe kwekerijen voor bont of dons en een verbod op uitbreiding van bestaande installaties.
 • Bestaande kwekerijen dienen zo snel mogelijk te worden gesloten, zonder financiële compensaties.
 • Import, export, doorvoer en verkoop van alle soorten bont van dierlijke oorsprong zal, naar voorbeeld van Californië, worden verboden op Europees niveau.
 • In afwachting van dit verbod worden dierlijke bontproducten afkomstig van buiten de EU extra zwaar belast.
 • Er wordt op het vlak van bontachtige producten veel geknoeid met etikettering. Zo wordt geïmporteerd bont afkomstig van honden en katten verkocht als synthetisch bont. Daarom moeten de normen en de controle van correcte etikettering van bontachtige producten worden verscherpt.
Diverse maatregelen voor de veehouderij
 • Verminkingen
  • Er komt een totaalverbod op het chirurgisch castreren van biggen, het uitsnijden van tanden en het couperen van staarten.
  • Ook andere dieronvriendelijke interventies en praktijken die vandaag de dag worden toegepast door de veehouderij op runderen, schapen, kippen enz. wil DierAnimal laten verbieden. We denken hierbij aan andere types van verminkingen van dieren zoals het couperen van staarten bij ooien, het afbranden van bekken bij vogels of het onthoornen van koeien of geiten.
 • Couperen van staarten bij ooien
  • Het couperen van staarten is verboden bij rammen, maar ze is tengevolge van een vrijstelling nog steeds toegestaan voor ooien. DierAnimal wil deze vrijstelling intrekken om van dat verbod een totaalverbod te maken.
   Lees meer...
   Couperen van staarten bij ooien
   Het aankoeken van uitwerpselen op de staart en in de omgeving van de staart veroorzaakt schapen myiasis. Een vlieg legt er haar eitjes en de larven dringen diep door in het vlees van het dier, en voeden zich ermee waardoor diepe wonden ontstaan,  groeivertraging wordt veroorzaakt met soms de dood van het dier tot gevolg. Myiase komt soms ook voor bij schapen waarvan de staart werd geamputeerd, maar tast dan andere lichaamsdelen aan. DierAnimal is tegen caudectomie en heeft een andere visie op het verschijnsel.Myiase kan worden bestreden op verschillende manieren, meer bepaald door de dieren systematisch te reinigen ter hoogte van de kwetsbare lichaamsdelen, of door regelmatig de staarten te scheren, om op die manier een hoog niveau van hygiëne te handhaven. Hoe minder dieren een schapenhouder heeft, hoe beter hij zich van deze taak kan kwijten. Het is duidelijk dat het bij grootschaligheid niet haalbaar is. Vandaar dat wij nadruk leggen op het belang om terug te keren naar kleinere, lokale en ethische boerderijen, waar veehouders echt zorg kunnen besteden aan elk van hun dieren. Vroeger zorgde de staart niet voor problemen in het kader van de veehouderij, maar in de industriële veehouderij ligt dat anders.
Sexen van pasgeboren dieren
 • DierAnimal wil een ogenblikkelijk verbod op het sexen van pasgeboren kippen- en eendenkuikens. In de kippenhouderij worden de mannelijke kuikens na het uitkomen uit het ei levend vermalen, vergast of verdronken omdat ze geen eieren leggen (in het geval van de eierindustrie) of omdat ze niet snel genoeg groeien (voor de kippenvleesindustrie). In de foie gras industrie zijn het de vrouwelijke eendenkuikens die worden gedood omdat hun lever kleiner blijft.
Identificatiemethodes
 • De (achterhaalde) Europese identificatieregels die het oormerken van dieren verplichten, verdwijnen. Er zijn diervriendelijke alternatieven zoals het inplanten van een chip. Dat laat toe om de identificatiegegevens van het dier op een veel eenvoudiger manier in te brengen in een nationale gegevensbank, die de gegevens bevat van alle dieren en hun eigenaars/verantwoordelijken.
Omgaan met dierenziekten
 • Door regionalisering van de landbouw, het uitbannen van langeafstandstransporten en het inkrimpen van de veehouderij verminderen we de kans op de uitbraak van dierziekten.
 • Bij uitbraken van niet-dodelijke dierziekten wordt het de norm dat dieren kunnen uitzieken en herstellen. Zieke dieren mogen niet om louter economische redenen worden gedood.
Preventief vernietigen
 • DierAnimal is volledig gekant tegen het preventief vernietigen van dieren bij uitbraak van ziektes of epidemieën.
  Lees meer...
  Preventief vernietigen
  Hoeveel dieren in uitstekende gezondheid worden niet omgebracht door dit soort onmenselijke en weerzinwekkende methoden? Het is de mens zelf die dit soort epidemieën veroorzaakt door de aard van de industriële veehouderijen en vervolgens beslist hij uit voorzorgsmaatregel duizenden levende individuen van het leven te beroven. Het hele systeem moet worden herdacht. Evolueren naar kleinere veehouderijen zal het risico op voor de mens besmettelijke epidemieën sterk verminderen.
 • Er komen strikte regels voor antibioticagebruik in de veehouderij. De preventieve toediening van antibiotica stopt.
 • Het gebruik van medicijnen als groeibevorderaars of voor andere preventieve doeleinden of overwegingen van economische aard wordt verboden.
 • Het ministerie van Volksgezondheid krijgt, in samenspraak met het ministerie voor Dierenbescherming, de regie bij het aanpakken van een uitbraak van (mogelijk) voor mensen besmettelijke dierziekten (zoönosen).
Voortplanting, vruchtbaarheid en selectie bij dieren in de veehouderij
 • Veel dieren zijn zo ver doorgefokt dat ze in een paar weken kunnen worden vetgemest. Dit zorgt voor ernstige welzijnsproblemen. Een dierwaardig bestaan betekent ook dat dieren zich op natuurlijke wijze kunnen voortplanten en lang kunnen leven.
 • Het fokken op extreem snelle groei, zoals bij kippen en varkens, en op extreme productie, zoals bij melkkoeien, wordt verboden. Plofkippen die door hun pootjes zakken en dikbilkoeien die niet natuurlijk kunnen bevallen behoren tot het verleden.
 • Geen (vaak pijnlijke) voortplantingsmethoden bij dieren zoals artificiële inseminatie, embryospoeling, embryotransplantatie en hormonale vruchtbaarheidsbehandelingen. Verbod op import en gebruik van hormonale vruchtbaarheidsproducten afkomstig van bloedboerderijen met zwangere merries.
  Lees meer...over de merrieboerderijen in Zuid-Amerika
  Voortplanting, vruchtbaarheid en selectie bij dieren in de veehouderij
  In Zuid-Amerika worden in Argentinië en Uruguay al twintig jaar lang op merrieboerderijen merries systematisch kunstmatig geïnsemineerd om tijdens de eerste vier maanden van hun zwangerschap bepaalde hormonale substanties uit hun urine en hun bloed te halen. Deze hormonen (PMSG Pregnant Mare Serum Gonadotropine) worden onder andere gebruikt om in de intensieve veehouderij bij een hele reeks diersoorten zoals runderen, geiten, schapen maar vooral de varkens artificieel klaar te maken voor inseminatie. De paarden op de merrieboerderijen leven opgesloten, worden uiterst slecht behandeld en zijn ondervoed. Hun veulens worden ofwel na de eerste vier maanden zwangerschap geaborteerd of men laat ze ter plaatse kreperen na de geboorte om zo snel mogelijk een nieuwe zwangerschap mogelijk te maken. Het product PMSG wordt door de Zwitserse farmaceutische firma Merck Sharp & Dohme gecommercialiseerd binnen hun departement “Dierengezondheid”...
 • Geen toestemming voor de ontwikkeling van nieuwe voortplantingsmethoden als deze de lichamelijke integriteit en het welzijn van dieren aantasten.
 • Het genetisch manipuleren en klonen van dieren is ethisch onaanvaardbaar en brengt ernstig dierenleed met zich mee.
 • België maakt zich sterk voor een importverbod op gekloonde en genetisch gemanipuleerde dieren, hun nakomelingen en de producten die van deze dieren worden gemaakt. België zet zich actief in voor een wereldwijd traceersysteem om de handel in gekloonde dieren te kunnen controleren.
Controle op naleving van regels in de veehouderij
 • De controle op alle schakels in de veehouderij wordt opgevoerd en komt in handen van het Ministerie van Dierenbescherming. Die krijgt voldoende budget en voldoende toezichthouders. De toezichthouders leggen bij overtreding direct boetes op en het Ministerie maakt de controlegegevens openbaar.
Transport van dieren
 • Transporten van levende dieren mogen niet langer duren dan twee uur.
 • Op warme dagen (dat wil zeggen: bij temperaturen van 25 graden Celsius of meer) mogen dieren niet op transport worden gezet.
 • Het aantal dieren in de vrachtwagens zal een bepaald aantal niet mogen overschrijden zodat de dieren over voldoende ruimte beschikken om zich te bewegen.
 • Veetransportwagens krijgen een GPS-volgsysteem, ongeacht de lengte van het transport en een videobewaking, opdat het Ministerie van Dierenbescherming de trajecten kan volgen. Dierenrechtenorganisaties zullen deze op aanvraag kunnen raadplegen.
 • DierAnimal is voorstander van een Europese regelgeving die grensoverschrijdend transport van levende dieren tussen de lidstaten verbiedt. Dat betekent dat geen enkele vrachtwagen met dierentransport afkomstig uit een ander land dan België op Belgisch grondgebied toegelaten wordt.
 • Op kortere termijn worden transporten van levende dieren naar landen buiten de Europese Unie, zoals Turkije, niet langer toegestaan. Ook aan import en doorvoer via de EU van dieren vanuit bijvoorbeeld het Amerikaans continent naar Azië komt een einde.
 • De vervoersbedrijven die dit soort van transportmissies naar de dood uitvoeren, zullen extra worden belast indien ze hun activiteiten willen blijven uitoefenen.
 • Er komt veel strengere controle op het respecteren van de bestaande Belgische en Europese transportregels.
Veehandel
 • Openbare veemarkten, en veetentoonstellingen, zowel van commerciële als van folkloristische aard,  worden verboden.
Slachthuizen en slachting
 • De partij wil een totaal verbod op de constructie van nieuwe slachthuizen en op de uitbreiding van bestaande installaties. Dit is een eerste stap naar het overbodig maken van slachthuizen op de lange termijn, want DierAnimal streeft naar een maatschappij waarin geen enkel dier meer van het leven wordt beroofd.
 • De bestaande slachthuizen zullen belast worden door een nieuwe taks opgelegd aan slachthuizen, wiens productie op gruwel gebaseerd is. Slachthuizen respecteren artikel 1 uit de wet op de bescherming en het welzijn van de dieren niet. “Niemand mag zich bewust inlaten met handelingen die niet zijn beschreven in de huidige wet, die tot doel hebben om een dier zonder enig nut te laten omkomen of zonder enig nut te verminken, te verwonden of te laten lijden”. We vertrekken daarbij van de vaststelling dat het zonder enig nut is om een dier het leven te benemen teneinde zich te voeden, zoals talloze wetenschappelijke publicaties de laatste decennia hebben aangetoond. Het is vandaag overduidelijk aangetoond dat een plantaardige voeding ruimschoots de voedingsbehoeften dekt en het risico op het voorkomen van ziektebeelden zoals diabetes, bepaalde vormen van kanker, hart- en vaatziekten enz. sterk vermindert. Bovendien is, voor hen die absoluut nog vlees willen eten, de nieuwe technologie van het in vitro vlees in volle ontwikkeling. Deze maakt het mogelijk om de tot nu toe onscheidbaar geachte verbinding tussen vlees en het kweken en slachten van dieren voorgoed te verbreken. Wij zijn voor eventuele ondersteuning van deze nieuwe technologische ontwikkeling door middel van overheidssteun. Onze partij wil dus geen nieuwe vergunningen of verlengingen van bestaande vergunningen meer toestaan.
 • Wat betreft de verdovingstechnieken, moeten er nieuwe methoden bestudeerd worden. Ondertussen moeten alle dieren worden verdoofd met de huidige methode voordat ze worden geslacht en er wordt geen enkele uitzondering (van religieuse aard of andere) meer toegestaan. De verdoving van het dier vóór de slacht moet worden gegarandeerd.
 • Er komt een Belgisch en Europees import- en handelsverbod op vlees van onverdoofd geslachte dieren. Zolang er nog vlees van onverdoofde slachting wordt verhandeld, geldt verplichte etikettering.Om ervoor te zorgen dat elk dier in de slachtlijn verdoofd en volledig buiten bewustzijn is, zal door de wetgever een maximaal slachtritme worden opgelegd.
 • Alle slachthuizen en stallen dienen te worden voorzien van 24u/24u videobewakingscamera’s die rechtstreeks online kunnen worden geconsulteerd en opgenomen worden door het ministerie van Dierenbescherming en de verenigingen voor de verdediging en bescherming van dieren zullen deze op aanvraag kunnen raadplegen.
 • De controleurs van het ministerie van Dierenbescherming zullen zich op gelijk welk moment toegang kunnen verschaffen tot elk slachthuis.
 • Slachthuizen zullen in volledige transparantie dienen te werken indien zij hun activiteiten willen verderzetten.
HUISDIEREN EN FOKKERIJ VAN HUISDIEREN

DierAnimal streeft naar de meest optimale bescherming van huisdieren.

Er dient eerst en vooral een duidelijk begrensde en beperkte lijst te komen van de dieren die, gelet op hun natuurlijke gedrag en behoeften, geschikt zijn om als huisdier te houden. Andere dieren mogen niet gehouden of verhandeld worden. De adoptie of de eventuele aanschaf van een huisdier dient het gevolg te zijn van een weldoordachte en afgewogen beslissing. Dieren adopteren en gedurende hun hele leven verzorgen vraagt inzet, verantwoordelijkheid en een financiële investering. Vandaag wordt de beslissing om een dier in huis te nemen veel te lichtzinnig genomen. Er worden bijvoorbeeld veel dieren als cadeau voor Kerstmis en Pasen gekocht en geschonken, zonder zich af te vragen of de begunstigde wel tijd, ruimte en motivatie heeft om voor het dier te zorgen.

Ook is er enorm veel nood aan voorlichting en informatie, omdat het kopen of adopteren van huisdieren vaak fout gaat omdat mensen onwetend zijn over de zorgvereisten en verantwoordelijkheden die het in huis halen van gezelschapsdieren met zich meebrengt.

We verkeren vandaag in een situatie waar enerzijds de asielen de toevloed van achtergelaten dieren niet aankunnen. Elk jaar opnieuw worden tienduizenden dieren door hun verantwoordelijken gedumpt die daardoor voor wanhoop en angst zorgen bij het dier en die voor sommigen overlast zorgen. En anderzijds is er een grote ongeregistreerde illegale fokkerij en malafide handel in huisdieren die puur wordt ingegeven door winstbejag, zonder met het welzijn en de gezondheid van de dieren rekening te houden. Zelfs in een redelijk goed gerunde fokkerij worden jonge dieren, die niet “op tijd” verkocht raken, van het leven beroofd.

Voorts dient werk te worden gemaakt van verregaande registratie van huisdieren en hun verantwoordelijken en van professionele fokkers in een nationale databank. Net zoals men op gemeentelijk vlak bij een verhuis de domiciliegegevens van burgers overschrijft naar het nieuwe adres, worden ook de gegevens van hun gezelschapsdieren aangepast, om te vermijden dat dieren bij een verhuis worden achtergelaten. Of later, in het geval dat ze verdwaald geraken, dat de dierenarts waar het gevonden dier gebracht wordt of de politie die ervoor moet zorgen aan het juiste adres terecht komt.

Fokkerij van huisdieren
 • Om dieren van niet-menselijke aard niet langer te beschouwen als een produkt, streven we naar een sluiting van alle fokkerijen, van professionele en occasionele aard. Op termijn is het objectief dat enkel adoptie in een asiel zal worden toegelaten.
 • Opening van nieuwe fokkerijen of uitbreidingen van bestaande fokkerijen worden niet toegestaan.
 • Voorts moet er een maximaal aantal worpen en nesten vastgelegd worden en dient er een strenge controle te komen op de hygiëne en de levensomstandigheden van de dieren.
 • Permanente camerabewaking wordt verplicht in fokkerijen van huisdieren, onder dezelfde voorwaarden als in de industriële veehouderij.
 • De toelating voor occasionele fokker wordt ingetrokken. De verkoop van katten en honden door particulieren wordt verboden. Dieren mogen niet meer worden beschouwd als producten, en wij willen vermijden dat mensen geld verdienen op de kap van de dieren.
 • Fokken op extreme uiterlijke kenmerken van huisdieren is niet langer toegestaan, net zomin als inteelt.
 • Fokkers van katten en honden zullen hun onderneming tot reconversie moeten brengen, gezien het fokken van katten en honden voor commerciële doeleinden verboden zal zijn.
Verplichte registratie- en chipplicht
 • Wij willen ook een nationale databank oprichten, waarin elk gezelschapsdier zijn of haar eigen registratienummer krijgt. Elk gezelschapsdier wordt ondubbelzinnig gelinkt aan de persoon die ervoor verantwoordelijk is. Identificatie en registratiesystemen zoals deze zijn momenteel de meest geschikte middelen om enerzijds te strijden tegen de illegale handel in katten en honden, en anderzijds hun veiligheid en gezondheid te garanderen. Het zal ook de lichtzinnigheid bij aanschaf en/of adoptie van gezelschapsdieren tegengaan.
Dierenhandel
 • Import en export van huisdieren bestemd voor de handel uit en naar landen van buiten de EU wordt verboden.
 • Op Europees vlak dient er een richtlijn te komen die regels verschaft en verbiedt dat huisdieren bestemd voor de dierenhandel kunnen worden in- of uitgevoerd tussen de lidstaten onderling, voor fokkers, handelszaken in dieren of laboratoria. Momenteel vallen dieren onder het vrij verkeer van goederen binnen de EU. Wij eisen een totaalverbod op het verkeer van huisdieren bestemd voor de handel, wat ook hun statuut is nu of in de toekomst.
 • In afwachting van een verbod en in de bestaande context zal de invoer van buitenlandse puppies strenger worden gecontroleerd, in samenwerking met de ons omringende landen.
 • Het publiceren van advertenties voor verkoop van (huis)dieren (katten, honden, duiven, ratten, muizen, slangen en andere reptielen, vogels, konijnen, vissen, enz.  …) door particulieren wordt verboden (zoals reeds het geval is in Wallonië). Dieren zijn geen producten of objecten, die in verkoop kunnen worden gezet.
 • Om impulsaankopen te vermijden wordt de verkoop van dieren via internet, tuincentra en markten verboden. Voor de aanschaf van dieren wordt een bedenktijd ingevoerd. (Zie: aanschaf van huisdieren)
 • Dierenbeurzen worden niet langer toegestaan.
 • Voor dierenwinkels worden geen nieuwe vergunningen meer afgeleverd.
 • Dierenwinkels worden aangemoedigd om te stoppen met de verkoop van dieren. Zij kunnen hun klanten in plaats daarvan doorverwijzen naar een opvangcentrum of asiel.
 • Alle onder deze paragrafen vermelde punten gelden eveneens voor de handel in exotische diersoorten of afgeleide producten daarvan.
Adoptie van huisdieren

Het valt te verkiezen dat mensen minder adopteren, maar wel beter. Een huisdier adopteren is geen triviale onderneming. Het is voor de levensduur van het dier. Katten en honden bijvoorbeeld kunnen tot een twintigtal jaar leven, en men mag de last van de kosten voor hun levensonderhoud en verzorging niet onderschatten.

 • Bij het ministerie voor Dierenbescherming zal een gegevensbank worden gecreëerd met daarin alle personen die een kat of hond of ander huisdier willen adopteren. De persoon die een kat of hond wil adopteren zal zich met behulp van zijn of haar elektronische identiteitskaart horen te identificeren. Personen met goede bedoelingen zullen een formulier moeten invullen en aldus een contract tekenen waarmee zij zich verbinden tot het goed verzorgen van hun huisdier als een goede familievader.
 • In diezelfde gegevensbank zal eveneens een zwarte lijst zijn opgenomen van mensen die ten gevolge dierenverwaarlozing of achterlating van dieren van adoptie zijn uitgesloten.
Aanschaf van huisdieren

Adoptie is te verkiezen boven aankoop van dieren. Binnen de context van de huidige situatie waar aankoop nog mogelijk is dient met betrekking tot de aankoop van dieren ook een reeks regels te worden gerespecteerd:

 • Huisdieren zullen alleen nog mogen worden aangekocht door de toekomstige verantwoordelijke of met een gehandtekende volmacht van de toekomstige verantwoordelijke, en niet meer als “verrassingscadeau” voor iemand die niet op de hoogte is.
 • Er komt een verplichte bedenktijd van 10 dagen gedurende welke de toekomstige verantwoordelijke van het dier kan nadenken alvorens het dier af te halen en in huis te nemen.
 • Bij aankoop van een dier in een dierenhandel dient door de verkoper verplicht een factuur te worden afgeleverd aan de koper.
Kooien en aquaria
 • De verkoop van vogel-, knaagdier- en reptielenkooien alsook aquaria zal worden verboden. Particulieren die dit soort dieren nog in kooien houden kunnen ze in afwachting houden onder voorwaarde dat de dieren goed behandeld worden, maar hun vergunning zal niet worden verlengd gezien de verkoop van dieren wordt verboden. De particulieren zullen worden aangespoord om hun kooien en aquaria naar het containerpark te brengen.
 • In afwachting komen er minimumnormen voor dierbenodigdheden als hokken en kooien. Het afgezonderd houden van sociale dieren, zoals konijnen, wordt verboden.
 • Er komt ook een verbod op de verkoop van te kleine hokken of kooien.
 • Aquaria en viskommen dienen uit de handel te worden gehaald. Het is inhumaan om een vis in een aquarium of een bokaal te houden. De enige biotopen voor vissen zijn vijvers, rivieren, meren, zeeën en oceanen.
Zorg, opvang en noodhulp voor huisdieren

Elk jaar opnieuw belanden vele tienduizenden huisdieren in het asiel. De opvang van gevonden of afgestane dieren moet een wettelijke taak van de gemeente zijn. Het zijn vandaag enkel hardwerkende vrijwilligers die de dierenasielen en opvangcentra draaiende houden.

 • Er dient een netwerk van opvangcentra en dierenambulances te worden gecreëerd dat het hele Belgische territorium dekt. De overheid zorgt voor voldoende financiering.
 • Dierenasielen en dierenambulances moeten ondersteuning krijgen voor hun professionalisering.
 • Dierenambulances krijgen net als andere hulpdiensten bevoegdheden om snel ter plaatse te kunnen zijn voor noodhulp aan dieren, zoals een vergunning om over bus- of trambaan te rijden indien nodig.
 • Dieren krijgen een vaste plaats in draaiboeken van hulpdiensten en rampenplannen.
 • Zolang de commerciële handel in huisdieren bestaat, zal deze sector meebetalen aan de opvang en verzorging van afgestane en gevonden dieren. Per verkocht dier wordt een bijdrage gestort in een opvangfonds.
 • Voor herplaatsing van dieren gaat het lage btw-tarief gelden.
 • Als mensen thuis zorg nodig hebben, wordt ook voorzien in hulp bij de zorg voor de aanwezige dieren.
 • Het wordt gemakkelijker voor mensen om hun huisdier mee te kunnen nemen naar een zorginstelling. De rusthuizen voor bejaarden zullen verplicht worden de bewoners samen met hun gezelschapsdieren te accepteren, in zoverre dat de bejaarde of een andere persoon (gezelschapsdame/heer, lid van de familie, vrijwilliger …) instaat voor de werklast.
 • Zorg voor dieren is geen luxegoed: voor zorgverlening door dierenartsen gaat het lage btw-tarief gelden.
 • Diergeneeskundige zorg moet ook toegankelijk zijn voor dieren van mensen met een minimum inkomen.
 • In opvanghuizen voor slachtoffers van huiselijk geweld is ook plaats voor hun huisdieren, als dat nodig is. Zo nodig wordt opvang in gastgezinnen gefaciliteerd.
 • De centra voor de opvang van daklozen mogen geen daklozen weigeren met hun gezelschapsdier, voorzien die de verantwoordelijkheid over hun dier opnemen op hun eigen slaapplek.
WILDE DIEREN IN STEDEN EN OP HET PLATTELAND

Ons land behoort tot de dichtst bevolkte, de meest verstedelijkte en meest geïndustrialiseerde landen ter wereld. Overal zijn de schaarser wordende stukken natuur en de natuurlijke habitat van wilde dieren ten prooi aan verregaande versnippering en staan ze onder grote druk. Ons wegennet snijdt de natuurlijke habitat van wilde dieren in stukken en is permanent levensgevaarlijk voor de wilde inheemse fauna. Wilde dieren zoals egels en padden migreren in de paaitijd naar die gebieden waar de omstandigheden voor de voortplanting ideaal zijn, en ze worden systematisch doodgereden door het verkeer. Alleen al in Vlaanderen worden naar schatting 5 miljoen dieren per jaar doodgereden, in Wallonië schat men het aantal op 8 miljoen. Er zijn in ons land bijzonder weinig ecoducten in vergelijking met het buitenland, en het beleid aangaande beveiliging van dieren tegen het wegennet is zo goed als afwezig.

Lees meer...over ecoducten en andere beveiligde oversteekplaatsen
Ecoducten en andere beveiligde oversteekplaatsen
Een ecoduct is een door mensen aangelegde constructie, meestal onder de vorm van een brug, die toelaat dat dieren op een veilige manier van één zone naar een andere zone kunnen oversteken, en daarbij het obstakel van de autowegen nemen. In Vlaanderen bijvoorbeeld kan je het aantal ecoducten tellen op de vingers van één hand, in Nederland daarentegen zijn er ongeveer 66. Andere voorbeelden van beveiligde oversteekplaatsen voor dieren zijn tunnels gemaakt van betonnen buizen onder wegen, die de oversteek van padden, kikkers en andere kleine dieren mogelijk maken.

Wanneer een wild dier door een auto wordt aangereden en gewond raakt, hebben dierenartsen voorlopig geen plicht om hulp te verlenen, zodat het dier vaak door de politie wordt afgemaakt of na een pijnlijke doodsstrijd om het leven komt.

Lees meer...over gevonden gewonde vos
Gevonden gewonde vos
Volgens de bestaande reglementen heeft een persoon die een aangereden en gewonde vos aantreft de verplichting om eerst de politiediensten daarover te informeren. Pas na het opstellen van een proces-verbaal en een requisitoir mag men de vos naar een dierenarts brengen, zelfs als de hulpverlening dringend is en van vitaal belang voor de overleving van het dier. Zonder het requisitoir hebben de veeartsen immers niet het recht om vossen te verzorgen, daar het om wilde dieren gaat.

De procedure jegens de vossen dient dus vereenvoudigd te worden gemaakt om een directe toegang tot medische zorg vanwege dierenartsen toe te laten.

DierAnimal vindt deze gang van zaken ontoelaatbaar.

Men vindt het in onze maatschappij bovendien opportuun om vanwege ontspoorde motieven van hygiënische overweging gebouwen en andere materiële zaken te beschermen tegen schade vanwege wilde dieren. Met behulp van netten, pinnen of door het hermetisch afsluiten van ruimtes tussen muren en daken wordt gepoogd deze dieren op een afstand te houden. Vaak houdt men geen rekening met dieren die reeds aanwezig kunnen zijn, of die er hun nest hebben gemaakt, deze zijn dan opgesloten en sterven van de honger. Door het verdwijnen van deze nestmogelijkheden ter hoogte van gebouwen, vinden meer en meer dieren geen geschikte plaats meer om hun nesten te bouwen en hun kroost op te voeden.

Aangereden dieren

In principe mag een gevonden of aangereden dier niet worden omgebracht.

 • Iedere persoon die een dier heeft aangereden zal moeten stoppen om zich te verzekeren van de staat van het dier. Bij ontstentenis daarvan zal dit worden beschouwd als een vluchtmisdrijf en een weigering van bijstand aan een dier in nood. Wanneer het dier verwond is en in leven blijkt, dient de automobilist een dierenambulance te bellen via een veralgemeend nationaal oproepnummer.
 • Een dierenambulance komt ter plaatse, die het dier eerste zorgen toedient en eventueel naar een dierenarts transporteert.
 • Hulpverlening aan aangereden (wilde) dieren dient standaard deel uit te maken van het takenpakket van dierenartsen.
 • De diensten van het Ministerie voor Dierenbescherming zullen instaan voor de uiteindelijke plaatsing van het dier in een onthaalgezin of een opvangcentrum. Dit alles zal een einde stellen aan de maatregel die aan een burgemeester toelaat automatisch te beslissen dat een dier moet worden afgemaakt.
Afschaffen van de lijst met “schadelijke dieren”

Momenteel bevinden verschillende diersoorten zich op een zogenaamde “Lijst van schadelijke dieren / ongedierte”. Onze partij wil  die lijst, die nooit had mogen bestaan, zo snel mogelijk afschaffen.

Elk individu, van menselijke of niet-menselijke aard, heeft hetzelfde recht op leven, wat ook zijn/haar rol, soort of specifieke functie is. Er moet worden overgeschakeld naar een intelligent en diervriendelijk beheer, vanuit een grondige kennis van het natuurlijke gedrag en behoeften van de dieren.

Duiven en andere stadsdieren

De gemeenten zullen allemaal nestgelegenheden en overnachtingsmogelijkheden voor duiven en meeuwen dienen te voorzien. Deze systemen hebben reeds hun deugdelijkheid bewezen in meerdere Scandinavische landen en in Turkije.

 • De gemeenten worden verplicht om enkel zachte methodes van geboortenbeperking van duiven toe te passen. Geen vangst, verdoving, neerschieten of inzetten van roofvogels.
 • Een verbod op het plaatsen van afschrik- en andere middelen tegen duiven (pinnen, netten of andere …) op gebouwen, huizen en gevels van  publieke en private gebouwen. Dit soort regels wordt best op gemeentelijk niveau ingevoerd en gecontroleerd, net zoals bestaande reglementen zoals het verbod op het aanbrengen van schotelantennes aan de straatzijde of het zichtbaar ophangen van wasgoed om redenen van landschapsesthetiek.
 • Afschaffen van het verbod en de boetes op het voederen van duiven.
 • Er komen deugdelijke afrasteringen van wegen en dorpskernen voor zwijnen en herten. Op wegen in en rond natuurgebieden gaat bovendien een nachtelijke snelheidsbeperking gelden.
 • Vrij levende katten, verwilderde katten en wilde katten worden niet gedood, maar gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en teruggezet. Zo voorkomen we op diervriendelijke wijze dat verwilderde kattenpopulaties zich uitbreiden.
Ratten- en knaagdierenvergif en rattenverdelgende firma’s

Rattenvergif en de activiteiten van rattenverdelgende firma’s zullen worden verboden. We beseffen dat dit op een geleidelijke manier zal moeten gebeuren. In eerste fase willen we het oprichten van nieuwe rattenverdelgende firma’s niet langer toelaten, en zal de uitbreiding van bestaande firma’s niet langer worden toegelaten.

Niet alleen zijn deze producten schadelijk voor de gezondheid van de mens, maar ze zijn verder ook dodelijk voor alle dieren, en niet enkel voor ratten en muizen.

Particulieren die nog over rattenvergif of enig ander product beschikken bestemd voor het op wrede wijze uitroeien van ratten of enig ander knaagdier, zullen die moeten terugbrengen naar het containerpark van hun gemeente bij het gevaarlijk chemisch afval. De bedrijven gespecialiseerd in verdelging van ratten en andere knaagdieren moeten zich houden aan humane methoden om knaagdieren op een afstand te houden, ofwel in reconversie gaan.

Wij wensen dat vergif voor ratten en andere knaagdieren uit alle winkelrekken wordt gehaald. Deze producten mogen niet langer worden geproduceerd en verkocht.

 • Als een particulier zich van schade door knaagdieren wil vrijwaren, zal zij/hij zich diervriendelijke vallen dienen aan te kopen.
Respect voor en hulp aan wilde dieren en hun habitat
 • Wilde dieren mogen niet worden verstoord tijdens kwetsbare periodes zoals de draag-, rui-, broed- en zoogtijd.
 • De overheid regelt de zorg voor in het wild levende dieren die gewond zijn geraakt. De overheid helpt opvangcentra voor deze dieren zowel financieel als om verder te professionaliseren.
DIEREN IN LABORATORIA & GENETISCHE MANIPULATIE

Dierproeven worden vandaag de dag wereldwijd ingezet voor het uittesten van schadelijke gezondheidseffecten op mensen, vooraleer nieuwe producten, substanties, moleculen, geneesmiddelen, cosmetica enz op de markt worden gebracht. Veel van de resultaten op dieren, blijken achteraf helemaal niet betrouwbaar wanneer ze op mensen worden toegepast. Bovendien is in de eerste plaats veel van dat onderzoek totaal overbodig, omdat de meeste van die nieuwigheden op zich totaal geen toegevoegde waarde hebben voor ons welzijn, maar gewoon grillen zijn van een op winstbejag gebaseerd economisch model dat om de haverklap nutteloze consumptiegoederen en gadgets op de markt brengt, zelfs al bestaan er al voldoende alternatieven.

Lees meer...
Dieren in laboratoria & genetische manipulatie
Autofabrikanten experimenteren met apen.

Decennia terug werden nog mensapen ingezet in crashtests met nieuwe automodellen om te onderzoeken wat de fysieke schade voor menselijke bestuurders en passagiers zou zijn bij aanrijdingen. Wie dacht, dat we sindsdien zijn geëvolueerd, heeft het mis. Na het geknoei van autoconstructeur Volkswagen met de resultaten van dieselrook uitstoot dat aan het licht kwam in 2015, haalden begin 2018 drie andere Duitse autoconstructeurs het nieuws doordat ze opnieuw apen gebruikten voor wrede experimenten. De dieren werden opgesloten in hermetische ruimtes en urenlang blootgesteld aan de uitlaatgassen van draaiende dieselwagens, waaronder de Beetle… Ook BMW en Mercedes-Benz deden gelijkaardige experimenten.

De partij wil zo snel mogelijk een einde stellen aan dierproeven. Deze zijn totaal onethisch. We beseffen dat dit jammer genoeg stapsgewijs zal moeten gebeuren. Om dit proces te versnellen dient meer geld te worden vrijgemaakt voor de ontwikkeling van alternatieve test- en onderzoeksmethoden. België zal een vast budget moeten voorzien.

Parallel met financiële steun voor het ontwikkelen van alternatieve testmethoden zullen er als overgangsmaatregel langs politieke weg objectieven moeten worden vastgelegd om het aantal gebruikte dieren substantieel te verlagen.

De partij wil ook de protocollen voor goedkeuring van alternatieve testmethodes vereenvoudigen. België zet zich ook in voor een versnelling van een internationale erkenning en toepassing van proefdiervrije onderzoeks-en testmethoden.

 • Onderzoek zal niet mogen worden verplaatst naar andere landen waar de wetgeving op de laboratorium- en proefdieren niet evenredig is geëvolueerd.
 • Onderzoek met primaten (waaronder mensapen) wordt zo snel mogelijk verboden. Er komt een plan, met “strikte timing” om de nog bestaande onderzoekscentra met apen in België zo spoedig mogelijk te sluiten.
 • Herhaling van dierproeven moet absoluut worden vermeden. Aanvragen voor dierproeven moeten strenger worden en een aanvraag indienen kan enkel na een uitgebreid literatuuronderzoek.

Zolang er nog dierproeven gedaan worden is internationale data-uitwisseling via een openbare databank verplicht.

 • Er komt een einde aan het fokken en doden van proefdieren die in voorraad worden gehouden.
 • Het wordt mogelijk dat een rechter de naleving van de wetten op de dierproeven kan toetsen. Burgers en maatschappelijke organisaties krijgen mogelijkheden om vooraf bezwaar te maken tegen voorgenomen dierproeven.
 • Biotechnologie bij dieren en genetische manipulatie en klonen wordt verboden.
 • Daarnaast moet er op ethische gronden een verbod komen op het patenteren van leven, onder al zijn vormen, zowel microbieel, plantaardig of dierlijk. Planten- en dierenrassen mogen geen eigendom zijn van bedrijven of individuen. We verzetten ons tegen pogingen van bedrijven als Bayer-Monsanto en BASF om genen van zaden, planten en dieren te patenteren en zo de voedselmarkt te beheersen.
EXOTISCHE DIERSOORTEN

We leven in een tijd waar nog nooit eerder zoveel dieren op zo’n korte tijd aan het uitsterven zijn. Het verschil met eerdere massale uitstervingsgolven is dat de huidige, overduidelijk wordt veroorzaakt door het verwoestende effect van de menselijke beschaving op deze planeet. Bovendien vertoont de mens in zijn egoïstisch streven naar exclusiviteit en de wil om op te vallen de neiging om zich exotische diersoorten of diensten en producten van exotisch diersoorten toe te eigenen of er op andere manieren misbruik van te maken.

 • Handel in levende exotische dieren of van exotische diersoorten afgeleide producten zoals jachttrofeeën wordt verboden. Zie voor meer detail het hoofdstuk “huisdieren en fokkerij van huisdieren”, onder de paragraaf “dierenhandel”.
 • Er dient informatie te worden gegeven over het lijden van dieren in exotische reisbestemmingen en meerbepaald over dieren die als lokaas voor toeristen worden gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn ritjes op de rug van olifanten, selfies en foto’s met gedrogeerde tijgers, tweevingerige luiaards, van hun mama afgepakte en uit het water getilde baby-dolfijnen en andere exotische wilde dieren.
 • Reisbureaus en andere reisorganisaties krijgen de verplichting om de wanpraktijken te vermelden in hun reisbrochures en op hun websites en mogen deze niet langer als trekpleister vermelden, noch promoten. In de plaats daarvan dienen ontradende richtlijnen te worden opgenomen.
 • Het wordt voor Belgische onderdanen een strafbaar feit om deel te nemen aan jachtsafari’s in binnen- en buitenland.
BEDREIGDE DIERSOORTEN (CITES)

De conventie over de internationale handel in bedreigde diersoorten (CITES – Convention on International Trade on Endangered Species), ook wel de Conventie van Washington genoemd, is de belangrijkste overeenkomst voor de bescherming van levende diersoorten. ze werd op 21 maart 1973 ondertekend door 21 landen, en telt vandaag 183 landen onder de ondertekenaars, waaronder België sinds 1983.

De handel in wilde soorten planten en dieren over de hele wereld is een belangrijke en lucratieve activiteit waarvan de opbrengst geschat wordt op miljarden euro's per jaar. Indien niet gecontroleerd of gereguleerd, kan deze handel het voortbestaan ​​van deze soorten in het wild bedreigen. Om die reden hebben de Verenigde Naties de CITES-conventie opgesteld.

Hierin is onder andere opgenomen welke dieren met uitsterven bedreigd worden en daarom bescherming verdienen. De regels in het verdrag zijn helder maar de handhaving hiervan laat te wensen over. Zo worden jaarlijks miljoenen dieren illegaal over de wereld getransporteerd. Het dierenleed dat met de internationale handel in beschermde diersoorten  wordt veroorzaakt is zeer groot. De enorme bedragen die met de handel in bedreigde diersoorten gemoeid zijn en de lucratieve markt voor illegale dieren en dierlijke producten van exotische herkomst zorgt ervoor dat handelaren niet snel zullen stoppen. De enige manier om bedreigde diersoorten ook daadwerkelijk te beschermen is gerichte en krachtige handhaving en sanctionering. Hier moet de EU werk van maken.

VERMAAK & AMUSEMENT MET DIEREN

Dieren zijn geen objecten of clowns die er zijn om de mensen te vermaken. België heeft dit reeds gedeeltelijk begrepen door te verbieden dat er nog langer wilde dieren in circussen mogen worden gebruikt. Maar wie van dichtbij kijkt, ziet dat het slechts een gedeeltelijke overwinning is. Want de uitgebreide reeks dieren die hierna worden opgesomd mogen wel degelijk nog steeds in circussen en in reizende tentoonstellingen worden opgevoerd: ganzen, eenden, Indische buffels, dromedarissen, kamelen, honden, geiten, duiven, paarden, pony's, ezels, katten, hoenderachtigen, lama's, fretten, konijnen, schapen, varkens en papegaaien.

DierAnimal wil dat geen enkel dier nog voor dit soort vertier wordt gebruikt. En dat geldt ook voor de walvisachtigen die in het enige nog resterende dolfinarium in België worden vastgehouden.

DierAnimal eist dat alle zeedieren die dit park huisvest in vrijheid worden gesteld door ze over te brengen naar een opvangcentrum voor rehabilitatie, ten laatste tegen 2020. In afwachting worden alle voorplantingsprogramma’s onmiddellijk gestopt.

Het is een schande dat deze parken te beweren dat de dieren die in gevangenschap zijn geboren, zich goed zouden voelen. De hoge sterfte en korte levensverwachting van in gevangenschap geboren baby dolfijnen zijn daar een rechtstreeks bewijs van. Het volstaat om hun natuurlijk gedrag en biologische behoeften te bestuderen, niet meer en niet minder, om te begrijpen dat deze grote zwemmers, deze prachtige schepsels, gemaakt zijn om vrij rond te zwemmen in de oceanen en zeeën en niet in waterbekkens waar ze zich amper kunnen in omdraaien.

Lees meer...over de documentaire “Blackfish”
Documentaire “Blackfish”
Wij raden iedereen aan om de Amerikaanse documentaire “Blackfish” te gaan bekijken, die de lijdensweg volgt van een Orka die sinds zijn ontvoering uit zijn familieverband in het wild zijn dagen sleet in het waterpark SeaWorld in de Verenigde Staten. Tilikum, de orca, heeft meer als 30 jaar in een waterbek geleefd waar hij nauwelijks kon bewegen.

Er dient, naast een algemeen verbod op de verkoop van dieren op markten, een verbod te komen op hun gebruik op kermissen of foren. Zoals nu reeds het geval is met ponymolens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wedstrijden en “sport” met dieren

Alle wedstrijden met dieren op het Belgisch grondgebied zullen worden verboden, want dieren zijn geen producten of objecten voor vermaak.

Lees meer...over de paardensport
De paardensport
We nemen het voorbeeld van de paardenrennen.

Dierenactivistenorganisaties  hebben in de voorbije decennia de wantoestanden in de paardenrennen van Waregem (Waregem Koerse) herhaaldelijk in het nieuws gebracht. Dit leidde tot schijnverbeteringen. Men poogt door het verlagen of versmallen van de hindernissen die de paarden moeten nemen het risico op fatale en pijnlijke valpartijen te verminderen.

DierAnimal wil dat op termijn paardenrennen in hun geheel worden verboden. Het is bij uitstek een door mensen georkestreerde uitbuiting van dieren. Jonge paarden worden gedwongen tot extreme fysieke prestaties die hun gezondheid, hun normale fysieke ontwikkeling en hun leven in gevaar brengen. In de wereld van de “paardensport” is het gebruik van allerlei hormonale preparaten en medicijnen, die ervoor zorgen dat de paarden hun pijn niet meer voelen en die ze opjagen tot topprestaties is schering en inslag. De zogezegde zelfverklaarde “paardenliefhebbers” getuigen vooral van liefde voor hun portefeuille en voor hun eigen roem en eer op kap van de paarden. Wanneer een paard ten val komt, een been breekt of eenvoudig weg onder de verwachtingen blijft wat betreft de geldelijke prestaties, wordt het eenvoudig weg afgemaakt of verkocht voor de slacht.

Circussen

Het gebruik van wilde dieren in circussen in België is al verboden sinds 2014 en dat is een goede zaak. Maar dit verbod is slechts een halve maatregel omdat er een hele reeks dieren zijn die wel nog steeds in circussen mogen worden uitgebuit. We willen eenvoudigweg alle spektakels met dieren verbieden, want dieren zijn geen objecten voor vermaak.

Dolfinaria en zeeparken (Boudewijn Seapark)

Wij zijn voor een verplichte definitieve sluiting van waterpretparken met zeedieren aan de hand van een strikt tijdschema. Ze zullen zich moeten omvormen en hun dieren moeten vrijgeven voor herplaatsing in opvangcentra of in de natuur na rehabilitatie.

Op nationaal vlak kan één centrum worden behouden, maar enkel als (tijdelijk) opvangcentrum voor in beslag genomen, zieke of gewonde waterdieren.

Dierentuinen

De educatieve pretentie waarop men zich baseert om het bestaan en de continuïteit van dierentuinen te rechtvaardigen getuigt van een zekere perversie en stamt qua opvatting uit een vervlogen tijd waarin ook mensen in zoos werden gepresenteerd.

Lees meer...over menselijke dierentuinen
Menselijke dierentuinen
Het is geeneens lang geleden dat men het normaal vond om mensen die toendertijd als “exotisch” of “primitief” werden beschouwd, tijdelijk op te sluiten in een afgesloten omgeving om ze bloot te stellen aan de blikken van een publiek dat uit was op ziekelijke spektakels. Koning Leopold de tweede deed het voor de eerste keer op de terreinen waar zijn nieuwe Afrikamuseum zou worden gebouwd in Tervuren, op het eind van de 19de eeuw. Voor de internationale tentoonstelling van 1897 had men er een paviljoen in ebbenhout gebouwd en zelfs drie Afrikaanse dorpen nagebouwd, bevolkt door een tweehonderdtal Congolezen die door de koud en de Europese virussen al snel werden gedecimeerd. Zelfs voor de Wereldtentoonstelling van 1958, was op de Heizelvlakte in Brussel een Congolees dorp aangelegd, opnieuw om het dagelijks leven van de Afrikanen in beeld te zetten.

Met de komst van het internet en de beschikbaarheid van een indrukwekkende hoeveelheid literatuur en visuele documentaires van hoogstaande kwaliteit, beschikken kinderen en andere personen die al deze prachtige dieren willen leren kennen over meer dan genoeg middelen om zich te documenteren en ze te bestuderen.

 • Dierentuinen zullen al hun wilde dieren naar rehabilitatiecentra in hun land van oorsprong moeten sturen, en zullen geen wilde dieren meer mogen aankopen, als geschenk of ter adoptie mogen ontvangen. Hun eigen kweekprogramma’s worden stopgezet. De financiële middelen zullen hoofdzakelijk moeten worden ingezet voor de bouw, het onderhoud van rehabilitatiecentra en voor de wetenschappelijke en logistieke ondersteuning en de opleiding van het personeel in rehabilitatiecentra en dierenopvangcentra in de landen van herkomst van de wilde fauna. Een olifant hoort niet in Vlaanderen, net zoals een giraffe niet in Wallonië hoort.
 • Bovendien zullen dierentuinen hun educatief programma hier in België moeten herzien om het om te vormen tot een beter pedagogisch programma dat kinderen respect voor dieren en natuur als geheel bijbrengt. Zolang dierentuinen nog bestaan, gelden aangescherpte huisvestingsvoorwaarden die de natuurlijke leefomstandigheden zoveel mogelijk benaderen.

De nog resterende dieren zullen niet meer in kooien mogen worden gehouden, tenzij strikt noodzakelijk in functie van een quarantaine of een genezingsproces.

LANDBOUW

Alleen een gezonde landbouw levert duurzaam voedsel. Voedsel is een basisbehoefte voor ons bestaan. Hippocrates zei dat het voedsel, ons eerste medicijn is. De totstandkoming van ons voedsel en de afkomst (land, dier...), zeker als het over vlees of vis gaat, verdient onze volle aandacht.

De Belgische voedselvoorziening is, net zoals de Europese in haar geheel, ernstig uit balans. Zij legt op dit moment een groot en onverantwoord beslag op de hulpbronnen en landbouwgronden wereldwijd. Dat komt onder andere door de massale import van veevoer en het gebruik van kunstmest en landbouwgif in de landbouw. De EU verstrekt miljarden euro’s aan landbouw- en visserijsubsidies. Dit veroorzaakt oneerlijke concurrentie en ontneemt boeren in ontwikkelingslanden, die geen subsidies ontvangen, een kans om hun producten voor reële prijzen te verkopen. Deze boeren zullen alle mogelijkheden moeten krijgen om op rendabele wijze voedsel te telen voor de eigen regio. Een gezonde, duurzame landbouw is mogelijk als we de natuurlijke kringlopen herstellen en boeren een eerlijke prijs betalen voor hun producten. Ook moet er volledig inzicht komen in waar ons voedsel vandaan komt, hoe het is geproduceerd en of de prijs de kosten dekt. De voedselketen moet kort en open zijn, om oneerlijke handelingen met voedsel te voorkomen. Stunten met de prijs van vlees is ontoelaatbaar en we binden de strijd aan tegen voedselverspilling. Uiteraard komt er een einde aan de intensieve veehouderij!

Lees meer...
We kunnen het voorbeeld geven van een land als Senegal, waar de lokale vissers weinig of niets vangen tengevolge het voorbijvaren van trawlers die alles op hun weg uit de zee schrapen. Tot de laatste milligram plankton, die daarna tientallen jaren nodig zal hebben om zich te herstellen. De vissers moeten dan op gevaar van hun eigen leven steeds verder de zee in, in de hoop om nog iets te vangen.

 • Het Europees Landbouwbeleid wordt grondig hervormd. De miljarden euro’s kostende landbouw- en visserijsubsidies worden afgeschaft. Het aldus vrijgekomen budget wordt tijdelijk ingezet om boeren te helpen omschakelen naar ecologische landbouw, daarna stopt de subsidiëring.
 • Onderzoeksbudgetten voor landbouw gaan enkel naar ecologische landbouwsystemen en het herstellen van de bodemvruchtbaarheid en de natuurlijke kringlopen.
 • De vervuiler gaat betalen: producten die gepaard gaan met milieuschade en dierenleed zoals vlees, zuivel en eieren, komen in het hoge btw-tarief, te beginnen met dierlijke producten uit de vee-industrie.

Gezonde, duurzame producten zoals biologische groenten en fruit stellen we vrij van BTW.

 • Overschotten van vlees, eieren en zuivel produceren is ontoelaatbaar. Opkoopregelingen van de overheid schaffen we daarom af.
 • Er komen zeer strenge duurzaamheidscriteria voor de import van grondstoffen, zoals palmolie, soja en biomassa.
 • Stadslandbouw wordt gestimuleerd.
Tussenhandel en supermarkten
 • Tussenhandelaren, supermarkten en andere retailers gaan een zogeheten eerlijke-prijs-bewijs gebruiken. Hiermee tonen zij aan dat de inkoopprijs die zij boeren bieden, voldoende is om de productiekosten te dekken, inclusief kosten die gemaakt worden om te voldoen aan de maatschappelijke eisen op het gebied van dierenwelzijn en milieu. Boeren en tuinders krijgen de mogelijkheid om zich gezamenlijk sterk te maken voor een kostendekkende prijs voor hun product. Contracten waarin een leveringsplicht ontstaat voor een niet kostendekkende prijs worden verboden. De inkoopmacht van supermarktketens en grote producenten wordt zo ingeperkt.
 • Fruit en groenten zullen zoveel mogelijk in bulk worden aangeboden, zonder verpakking.
 • Lokale markten moeten worden aangemoedigd.
Een landbouw zonder genetische manipulatie

De partij is gekant tegen elke vorm van genetische manipulatie door de mens.

Genetische manipulatieprogramma’s zijn ingegeven door ongezond winstbejag, zijn niet in het belang van de boeren en dienen vooral om de verkoop van specifieke en hoog toxische pesticiden te stimuleren die samen met de genetisch gemodificeerde gewassen op de markt worden aangeboden.

DierAnimal is sterk tegenstander van genetische manipulatie van gewassen. We kiezen voor een gentechvrij België en Europa. Transgene soja en maïs hebben het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen doen toenemen. Genetische manipulatie vormt bovendien een bedreiging voor de gangbare en biologische teelt omdat de gemanipuleerde gewassen zich kunnen mengen met niet genetisch gemanipuleerde gewassen. Daarmee wordt het voor consumenten onmogelijk een vrije keuze te maken voor producten die niet genetisch zijn gemanipuleerd.  Dus de teelt en import van genetisch gemanipuleerde gewassen wordt verboden.

 • Zolang een algeheel import- en teeltverbod nog niet is gerealiseerd willen we dat Europese lidstaten en regio’s autonoom blijven om nationale regels betreffende de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen zelf aan te scherpen.
 • Er komt verplichte etikettering voor vlees, zuivel en eieren afkomstig van dieren die zijn gevoed met genetisch gemanipuleerde gewassen. Op producten waarin genetisch gemanipuleerde ingrediënten zijn verwerkt, wordt dit duidelijk vermeld op de voorkant van het product of de verpakking.
 • Veredeling van planten mag niet ten koste gaan van mens, dier, natuur, gezondheid, voedselzekerheid, keuzevrijheid en de positie van kleine boeren.
Een landbouw zonder vergif
 • Het gebruik van kunstmest en landbouwgif wordt drastisch verminderd en vervangen door ecologische alternatieven.
 • Preventief gebruik van landbouwgif wordt onmiddellijk verboden. De heraanleg en het onderhoud van natuurlijke akkerranden, die de biodiversiteit bevorderen en aantrekkelijk zijn voor natuurlijke vijanden van ziektes en plagen, worden verplicht.
 • Chemische bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor mensen, dieren of het milieu, worden onmiddellijk van de markt gehaald. Dit geldt in ieder geval voor neonicotinoïden, glyfosaat, het grondontsmettingsmiddel metam-natrium, een groot aantal schimmelbestrijders en voor landbouwgif en verdelgingsmiddelen die hormoonverstorend werken.
 • Zolang in de landbouw nog met op grote schaal gif wordt gespoten, komt er een strikte bescherming voor omwonenden van akker- en tuinbouwbedrijven. Het is noodzakelijk dat er brede spuitvrije zones komen tussen akkers en omliggende woningen, bij scholen, kantoor-, fabrieks- en recreatieterreinen. De spuitvrije zones gelden ook rond openbare wegen, fiets- en wandelpaden en rondom plekken waar dieren verblijven, zoals weilanden.
 • Alle landbouwpesticiden die nu op de markt zijn, worden opnieuw getest aan de hand van de criteria van vandaag, waarbij het voorzorgsbeginsel leidend is.

Hiervoor mogen uiteraard geen dierproeven worden uitgevoerd. Alleen middelen die aantoonbaar veilig zijn voor mensen, dieren en milieu mogen op de markt blijven.

 • De instanties die de toelating van bestrijdingsmiddelen en genetisch gemanipuleerde gewassen beoordelen, worden volledig onafhankelijk en transparant. De vaak te innige banden met de chemische industrie worden verbroken. Studies die producenten zelf leveren, zijn niet langer voldoende. De adviezen van de Europese voedselveiligheidsautoriteit en onderliggende studies moeten openbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan de hoogste normen van onafhankelijkheid. Studies op basis waarvan is besloten middelen toe te laten, worden met terugwerkende kracht openbaar zodat onafhankelijke wetenschappers de toelating kunnen herbeoordelen.
 • Er komt een grootschalig plan om de bodemvruchtbaarheid te herstellen.
 • De tuinbouw werkt fossielvrij door het gebruik van zonne-energie en aardwarmte  Het lozen van vervuild water wordt verboden.
Naar het einde van de vee-industrie

De huidige gangbare veehouderij is onhoudbaar. Ze concentreert  zoveel dieren voor vlees, zuivel en eieren dat geen milieu-, natuur- of dierenwelzijnsmaatregel is opgewassen tegen alle problemen die dit met zich meebrengt. Megastallen, volksgezondheid en dierenwelzijn gaan niet samen. Daarom moet er een einde komen aan de vee-industrie. In plaats daarvan komt de focus te liggen op de akker- en tuinbouw.

 • Een duidelijk stappenplan moet zorgen voor een snelle omschakeling naar een diervriendelijke en duurzame landbouw. Het aantal gehouden dieren wordt in eerste instantie met 70% verlaagd.
 • Weidegang van boerderijdieren wordt verplicht. Melkveehouders mogen niet meer koeien hebben dan ze grond hebben om te kunnen beweiden.
Natuurlijke kringlopen herstellen.
 • In een duurzame landbouw zijn de kringlopen gesloten en is er geen afval meer.
 • We stoppen met het importeren van soja en maïs voor veevoer uit landen buiten de EU. In plaats daarvan wordt duurzaam veevoer via regionale teelt geproduceerd.
 • De mestproductie van de dieren uit de Belgische veehouderij wordt afgestemd op wat we verantwoord op onze akkers kunnen gebruiken. Hierdoor zal de veestapel sterk moeten krimpen.
  Lees meer...
  Natuurlijke kringlopen herstellen
  De problematiek van de mestoverschotten heeft jarenlang het nieuws gehaald. De veehouders zaten met enorme hoeveelheden drijfmest die tot dan werd uitgesproeid over de akkers. Deze waren echter totaal verzadigd en de grondwaterreserves bleken aangetast ten gevolge doorsijpeling met te hoge nitraat- en nitrietgehalten als gevolg. Het is een mooi voorbeeld van hoe men in de politiek met betrekking tot de milieubelasting die wordt veroorzaakt door de intensieve veehouderij enkel aan symptoombestrijding doet. In plaats van eindeloos te twisten en te debatteren over hoeveel en waar de mest moest worden geloosd, had men beter het probleem bij de wortel aangepakt en het echte, onderliggende probleem opgelost: dat er gewoon veel teveel veehouderijen zijn.
 • Het injecteren van mest wordt verboden, het gebruik van kunstmest gaat tot het verleden behoren.
 • Mestvergisters voor de productie van biogas zijn niet diervriendelijk: om ze rendabel te houden moeten de dieren in hokken worden gehouden om de mest te kunnen opvangen. Ze zijn niet duurzaam en zorgen bovendien voor (gezondheids)risico’s en grote overlast voor omwonenden. Voor dit soort installaties kunnen dus geen subsidies worden verleend.
Duurzame, regionale landbouw voor een rechtvaardige wereld.

Landbouw is een uiterst belangrijke en voor de mens levensnoodzakelijke  primaire economische activiteit. Zij moet kunnen plaatsgrijpen met zo weinig mogelijk verspilling van grondstoffen en energie. Voedingswaren en landbouwproducten over lange afstanden vervoeren, of produceren met verbruik van aberrant grote hoeveelheden (fossiele) energie is absurd en schadelijk. DierAnimal wil een landbouwbeleid dat ontwikkelingslanden geen schade berokkent. Wij maken ons sterk voor een regionalisering van de landbouw. De wijze waarop de westerse mens consumeert en produceert, heeft directe invloed op het leven van mensen en dieren in andere landen. In hun jacht naar goedkoop voedsel en biobrandstoffen maken westerse landen zich steeds vaker schuldig aan landroof in ontwikkelingslanden.

 • Europese landbouw- en visserijsubsidies worden afgebouwd. Dat geeft boeren in ontwikkelingslanden weer eerlijke kansen.
 • Visserijakkoorden tussen de Europese Unie en andere landen zijn roofakkoorden en gaan van tafel of worden opgezegd.
 • Landbouw wordt buiten vrijhandelsverdragen zoals bijvoorbeeld TTIP en CETA gehouden.
 • Als onze boeren onderworpen zijn aan milieu- en dierenwelzijnseisen, dan dienen deze ook te gelden voor producten die geïmporteerd worden van buiten de Europese Unie.
 • België dient er bij de Wereldhandelsorganisatie op te dringen om dierenwelzijn te erkennen als criterium om import van dieronvriendelijke producten te weren (non-trade concern).
 • België onthoudt zich van het stimuleren en exporteren van systemen en producten voor industriële landbouw zoals slachterijen, megastallen, kunstmest, landbouwgif en genetisch gemanipuleerde gewassen. In plaats daarvan wordt geïnvesteerd in regionale, agro-ecologische voedselvoorziening en in regionale infrastructuur.
 • Alle exportsubsidies en budgetten voor exportpromotie verdwijnen. Zo kan dumping van goedkope, gesubsidieerde landbouwproducten op de markten van ontwikkelingslanden worden tegengegaan.
 • Grote buitenlandse bedrijven krijgen vaak toestemming van (corrupte) regimes in ontwikkelingslanden om landbouwgronden te huren of te kopen. Die gronden zijn echter veelal van lokale boerenfamilies. Wij willen dat ons land zich in internationaal verband verzet tegen dit type van landroof. Investeringen in land en grond behoren te voldoen aan de criteria van de VN-mensenrechtenrapporteur voor het Recht op voedsel.
 • We stoppen met de import van producten die ten koste gaan van de leefomgeving elders ter wereld of die gepaard gaan met schendingen van mensenrechten en dierenwelzijn elders.
 • We zetten in op de regionale productie van veevoer, zodat de massale importen van soja en maïs voor veevoer gestopt kunnen worden. Dat zal direct bijdragen tot het afremmen van de kap van het regenwoud.
VISSERIJ

Het lijkt voor veel mensen niet evident, maar ook vissen en andere zeedieren zijn uiterst gevoelige wezens die door de mens aan intens lijden worden blootgesteld door de manier waarop ze worden bejaagd, gevangen en gedood voor menselijke consumptie.

Vissen lijden een pijnlijke doodsstrijd door verstikking, die vaak tientallen minuten lang duurt. Veel andere zeedieren die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie vinden de dood in de visnetten.

Bovendien zijn vele vissoorten acuut met uitsterven bedreigd. Zeeën en oceanen zijn overbevist en raken steeds sterker vervuild, onder meer door de astronomisch grote hoeveelheden ronddrijvend plasticafval.

Het is hoog tijd dat de mens zijn gedrag aanpast en dat de wetgevende en politieke krachten dringend de nodige initiatieven nemen.

 • Vis- en visserijprodukten zal dus ook zwaarder worden belast gezien de visserij het lijden en de dood veroorzaakt van miljoenen dieren.
 • Industriële visserij met sleepnetten door boten onder Belgische vlag wordt verboden, evenals de intensieve visvangst in de territoriale wateren.
 • Ook de vangst of import van kreeften, krabben en langoesten zal zwaarder worden belast. Geen enkel horecabedrijf zal deze diersoorten nog in aquaria mogen houden om ze te bereiden en daarbij levend in kokend water te gooien. Deze diersoorten levend koken zal worden verboden op straffe van zware boetes voor elk individu of restaurant dat deze dieren levend kookt.
  Lees meer...
  Visserij
  Begin 2018 is in Zwitserland voor het eerst het onverdoofd levend koken van kreeften en krabben bij wet verboden. Deze dieren zullen vooraf dienen te worden verdoofd.

  De federale Zwitserse regering heeft aangekondigd dat vanaf de eerste maart 2018: “de praktijk die erin bestaat om kreeften levend in kokend water te gooien, zoals die gemeengoed is in restaurants, niet meer wordt toegelaten. “Kreeften zullen van nu af aan moeten worden verdoofd alvorens ze worden gedood”, zo bepaalt de ordonnantie  van de federale regering. enkel “elektrische schokken” of de “mechanische vernietiging van de hersenen” wordt daarvoor toegelaten.

  DierAnimal vindt dit een stap vooruit maar vindt dat de consumptie van kreeften, vissen en andere zeedieren in het algemeen moet worden afgebouwd om prioriteit te geven aan een plantaardig dieet, zonder gruwel.

 • Hengelen (‘sportvissen’) moet verdwijnen en wordt in aanloop naar een verbod sterk ontmoedigd. Ook het geven van ‘vislessen’ op scholen bijvoorbeeld, wordt verboden.
Walvissen, dolfijnen en andere zeezoogdieren

België verzet zich actief tegen walvisjacht en zeehondenjacht waar en onder welke vlag die ook wordt uitgevoerd.

 • België pleit bij de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) voor een jachtverbod op kleinere walvisachtigen, zodat ook dolfijnen niet meer mogen worden bejaagd.
 • België verzet zich actief tegen de dolfijnenslachtingen op de Faeröereilanden en in Japan.
 • België maakt zich sterk voor een totaalverbod op de vangst van (blauwvin-)tonijn  en haaien en het ontvinnen van haaien.
Vangstquota en visserijtechnieken

De Europese visserij is verantwoordelijk voor de structurele overbevissing in de Europese wateren en ver daarbuiten. Maar liefst 88% van de vissoorten is overbevist en 30% kan zich waarschijnlijk niet meer herstellen. Europese vissers plunderen – met Europese subsidies – zeeën buiten Europa, zoals voor de kust van Afrika. De schepen (boomkorren) vernietigen met sleepnetten de zeebodem.

 • Visserijsubsidies worden onmiddellijk afgeschaft.
 • Visserijakkoorden tussen de Europese Unie en andere landen zijn roofakkoorden en worden opgezegd
 • Het voorzorgsbeginsel wordt leidend in het visserijbeleid. Dit houdt in dat het maximum dat gevist mag worden (vangstquota) niet hoger wordt vastgesteld dan onafhankelijke mariene biologen verantwoord vinden. En als wetenschappelijke gegevens niet beschikbaar zijn, wordt er niet gevist, of worden flinke veiligheidsmarges ingebouwd met vangstquota op een zeer laag niveau.
 • Ecosystemen en vissoorten die er slecht aan toe zijn, krijgen de kans zich te herstellen door instelling van een totaalverbod voor de visserij. Voor de kwetsbaarste soorten als paling, kabeljauw en tonijn wordt onmiddellijk een vangstverbod ingesteld.
 • Aan destructieve visserijtechnieken willen we een einde maken. Monstertrawlers, diepzeevisserij en schepen die met sleepnetten de zeebodem verwoesten, worden onder Belgische vlag verboden.
 • België verzet zich tegen elektrische pulsvisserij technieken en dient zich te scharen achter een Europees verbod.
 • België bouwt een eventuele overcapaciteit van de vissersvloot in hoog tempo af. De vangstcapaciteit van de Europese vissersvloot mag niet groter zijn dan de ecosystemen in de Europese wateren kunnen dragen.
 • Er komt een strikte naleving van bestaande afspraken om schadelijke visserijpraktijken tegen te gaan. Het verbod op het dumpen van gevangen vis op zee wordt streng gehandhaafd, onder andere via camera’s of toezicht aan boord. Vissersboten van reders die zich niet aan de regels houden gaan aan de ketting.
 • Bijvangsten (bycatch) worden fors verminderd door een verbod op niet-selectieve visserijmethoden.
 • DierAnimal wil een verbod op alle vangst- en dodingsmethoden die gepaard gaan met langdurig lijden en eindigen in een onverdoofde slacht. Zo maken vissen die in netten terechtkomen of via haken (longlines) worden gevangen, een gruwelijke doodsstrijd door.
 • Viskwekerijen vormen een nieuwe vee-industrie en lossen bovendien het probleem van de overbevissing niet op: veel gekweekte vissen worden gevoerd met wild gevangen vis en met veemeel. Ze zijn niet duurzaam en verre van diervriendelijk.
  Lees meer...
  Vangstquota en visserijtechnieken
  Het is bijna te absurd om te geloven, maar in de huidige economische logica worden niet alleen plantaardige landbouwproducten verkwist door ze aan de koeien in de intensieve veehouderij te eten te geven, maar men voedert ook dierlijk materiaal aan dieren die in principe planteneters zijn. Afhankelijk van de beschikbaarheid op de markt wordt bijvoorbeeld vermalen slachtafval in viskwekerijen aan vissen te eten gegeven en omgekeerd wordt vismeel, verkregen door het vermalen van visafval of verse vis aan de veestapel te eten gegeven. Zo eten vissen koeien en eten koeien vissen.
 • DierAnimal wil dat er geen toestemming meer wordt verleend aan nieuwe viskwekerijen.
 • Bestaande viskwekerijen worden met terugwerkende kracht onafhankelijk getoetst op dierenwelzijn en duurzaamheid. Viskwekerijen die deze toets niet doorstaan, worden gesloten.
 • De huidige vangst- en dodingsmethoden in viskwekerijen worden onderzocht en beoordeeld op het lijden van de vissen. Er komt een verplichting voor dodingsmethoden die lijden tot een minimum beperken.
JACHT

De jacht wordt op het hele Belgische grondgebied formeel verboden. Deze barbaarse praktijk, activiteit of tijdverdrijf heeft geen plaats meer in een gezonde en geëvolueerde maatschappij. Elk individu dat jachtpraktijken beoefent zal juridisch worden vervolgd. De natuurlijke biodiversiteit en dynamiek in de natuur mag-en kan niet worden veranderd door ingrijpen van de mens.

DierAnimal wil dat in het wild levende dieren zoveel mogelijk met rust worden gelaten.

In ons kleine land wordt de leefruimte van deze dieren steeds verder beperkt. Nu dieren noodgedwongen vaker in de buurt van mensen leven, wordt al te gemakkelijk beweerd dat ze overlast veroorzaken. De dieren worden bestreden met de zwaarste middelen, vaak zonder enig ander resultaat dan de dood van talloze dieren. De hobbyjacht, vaak uitgevoerd onder het mom van populatiebeheer, moet stoppen. Elk jaar worden miljoenen dieren doodgeschoten en nog eens talloze dieren aangeschoten. Jonge dieren blijven moederloos achter, partnerverbanden worden wreed verstoord en groepshiërarchie en populatiedynamiek worden letterlijk stukgeschoten. De jacht zorgt voor overpopulatie, want door het wegvallen van grote aantallen dieren worden het jaar daarna ter compensatie meer jongen geboren. Het uitzetten en bijvoederen van dieren, zoals fazanten, die speciaal voor de jacht werden gekweekt en dan worden uitgezet als jachtprooi verstoort het natuurlijk evenwicht.

 • De intrinsieke waarde en bescherming van in het wild levende dieren zijn voortaan uitgangspunt van beleid.
 • In het wild levende dieren worden niet gedood. Alleen bij dringende redenen, bijvoorbeeld als een dier ernstig lijdt of de volksgezondheid wordt bedreigd, kan een uitzondering gemaakt worden. Die beslissing, evenals de verantwoordelijkheid voor een juiste, professionele uitvoering, komt in handen van de overheid na raadpleging van onafhankelijke deskundigen.
 • Het doden van in het wild levende dieren door hobbyisten wordt verboden.
 • Het vangen van dieren uit het wild en de illegale jacht worden aangepakt met meer veldtoezicht en strengere straffen.
 • Ambtenaren die horen toe te zien op de jacht vanuit een controlefunctie mogen geen financiële banden hebben met de jagers waarop ze toezicht moeten houden.
 • Het organiseren van jachttoerisme in België en in het buitenland wordt verboden, evenals het adverteren voor deze activiteiten.
 • Dieren mogen niet worden verstoord tijdens kwetsbare periodes zoals de draag-, rui-, broed- en zoogtijd.
 • De overheid regelt de zorg voor in het wild levende dieren die gewond zijn geraakt. De overheid helpt de opvangcentra voor deze dieren zowel financieel en ondersteunt hen bij hun verdere professionalisering.
PRODUKTEN, GOEDEREN, DIENSTEN UIT OF MET DIEREN
WREEDHEIDSTAKS

De wreedheidstaks is een nieuwe taks die de partij wil laten invoeren op alle diensten en produkten, of ze nu nationaal of van import zijn, of ze uit de traditionele sector of uit de biologische kweek komen, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat het produkten zijn die zijn gemaakt met wreedheid. Het gaat bijvoorbeeld om alle vlees- en vissoorten en alle voedingswaren die op basis van dieren worden gemaakt, de melkprodukten, eieren, bontwaren, lederwaren, pluimen en dons, wol, op dieren geteste produkten, evenals alle vrijetijdsartikelen waar dieren het object zijn van spektakels zoals bijvoorbeeld paardenkoetsen voor toeristen enz., uiteraard vallen blindengeleidehonden niet onder deze maatregel.

KOOLSTOF PLUSTAKS

De koolstof plustaks is een nieuwe milieubelasting op de CO2- emissies die de partij wil laten invoeren.

Deze zal worden ingevoerd voor alle vleesproducten die worden ingevoerd (van buiten de EU). De vleesindustrie is niet alleen de grootste vervuiler op wereldschaal, maar dat vlees wordt ingevoerd is een totale aberratie van het systeem en van deze maatschappij.

Vlees dat wordt geïmporteerd uit het buitenland is nog meer vervuilend dan lokaal geproduceerd vlees, wat op zich al erg vervuilend is. Vlees uit de import zal dus zowel door de wreedheidstaks als door de koolstof plustaks worden belast.

DIVERSE BEPALINGEN
Publiciteit en communicatie in verband met dieren

De reclame- en communicatiesector die werkt in opdracht van de voedings- en vleesindustrie is mee verantwoordelijk voor de desinformatie van het grote publiek over de reële condities waarin boerderijdieren moeten leven en worden geslacht. Op die manier draagt deze sector bij tot het creëren en in standhouden van de leugens omtrent het lot van de dieren. Ook houden ze onwetendheid en desinformatie in stand omtrent de gezondheidsproblemen die hedendaagse voedingswaren, en dan in het bijzonder voedingswaren van dierlijke oorsprong met zich meebrengen.

Reclamemakers dienen te stoppen met het belachelijk maken van mensen en dieren. Net zoals het verboden is om sigaretten te promoten of er leugenachtige reclame rond te brengen, zou het verboden moeten worden om bijvoorbeeld kippen te laten zien die de french can-can dansen, koeien die lachen of dieren die gelukkig zijn op boerderijen.

Daar we allen weten dat deze dieren niet gelukkig zijn.

Een systeem dat gebaseerd is op de exploitatie van dieren is volledig incompatibel met respect ervoor. Dieren lijden hun leven lang.

Termen en concepten:

De partij DierAnimal wil meerdere concepten en termen verduidelijkt zien wanneer deze publiek worden gebruikt. Wij vinden bijvoorbeeld dat het gebruik van het begrip “dierenwelzijn” volledig misplaatst, ongepast en onbevattelijk is wanneer men het heeft over de omstandigheden van dieren in laboratoria, in slachthuizen of in andere horrorsituaties waar dieren lijden. Omdat het hier gaat om systemen die zijn gebouwd op de uitbuiting van dieren zijn deze per definitie onverenigbaar met respect voor dieren. Wij moeten eerder praten van “graad van dierenfoltering” of “graad van lijden”.

Wij kunnen niet evolueren wanneer de verkeerde terminologie wordt gebruikt om het lijden dat de dieren moeten ondergaan te minimaliseren of te verbloemen. Het is contraproductief om de waarheid te verbergen of met leugens te verdoezelen.

De term “dierenwelzijn” mag enkel worden gebruikt in bepaalde contexten, waar dieren een waarlijk en reëel gevoel van welzijn kunnen ervaren, maar mag niet worden gebruikt in gevallen waar dieren ernstige folteringen of mishandelingen ondergaan.

De term “dierenwelzijn” kan maar bestaan in de context van opvangcentra van dieren, bepaalde asielen of bij particulieren die reële welzijnsdiensten aanbieden voor dieren.

Lees meer...
Diverse bepalingen
Onlangs heeft het Europees Hof van justitie een arrest uitgesproken volgens welke plantaardige producten niet langer benoemingen mogen gebruiken die enkel gereserveerd zijn voor zuivelproducten. Met deze beslissing staat de Europese justitie nu alleen melkproducten toe, van dierlijke oorsprong, om deze termen te gebruiken: melk, yoghurt,... Amandelmelk bijvoorbeeld mag dus niet meer,...Een schande!

Vuurwerk

Elk jaar zaait vuurwerk paniek onder duizenden diersoorten, voor een paar seconden plezier en opwinding bij de mensen. Huisdieren zoals honden en katten breken los en lopen de straat op, veroorzaken daarbij verkeersongevallen en veel leed bij hun verantwoordelijken. Om niet te spreken over de paniek bij de vele wilde diersoorten (vogels, vossen, eekhoorns …) die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Wij zijn gekant tegen het gebruik van vuurwerk omwille van het lawaai en de overlast qua milieu, en psychische stoornissen bij dieren en mensen.

 • Het klassieke lawaaierige vuurwerk wordt onmiddellijk verboden. Het veroorzaakt paniek bij veel wilde diersoorten, vogels en huisdieren die vaak op de vlucht slaan, verloren lopen en vermist worden of door het autoverkeer worden omvergereden.
 • Enkel geluidsarm vuurwerk zal nog worden toegestaan.
 • Volgens het principe “de vervuiler betaalt”, zal de gebruiker of organisator van het vuurwerk instaan voor het opruimen van het vuurwerkafval na het vuurwerk.