Ethiek en maatschappij
Vluchtelingen, migratie en asielbeleid

Veel mensen wereldwijd lijden onder een gebrek aan toekomstperspectief en bestaanszekerheid, vooral door de klimaat- en biodiversiteitscrises. Deze crises leiden niet alleen tot onleefbare gebieden en voedselonzekerheid, maar ook tot (gewapende) conflicten. DierAnimal wil deze grondoorzaken aanpakken, zodat mensen niet gedwongen worden hun thuis te ontvluchten.

DierAnimal wil grondoorzaken voor oorlog en geweld benoemen en aanpakken, terwijl het kabinet hier tot nu toe machteloos tegenover staat. Wereldwijd bedreigen conflicten een miljard burgers, vaak door water- en voedseltekorten, droogte en klimaatverandering, waarbij Belgiës overconsumptie bijdraagt.

Het beleid van DierAnimal omvat een humaan opvangbeleid voor vluchtelingen, met meer nadruk op ontwikkelingssamenwerking en investeringen in bescherming, humanitaire hulp en goede leefomstandigheden voor vluchtelingen in kwetsbare gebieden.

Opvang in de regio moet effectiever worden, met meer middelen en capaciteit om menswaardige omstandigheden te waarborgen en de noodzaak van gevaarlijke overtochten over de Middellandse Zee te verminderen.

Binnen Europa pleit DierAnimal voor een eerlijke verdeling van vluchtelingen, terwijl de individuele lidstaten verantwoordelijk blijven voor hun asielbeleid. Er moet echter rekening worden gehouden met de realiteit van vrij verkeer binnen de EU.

België moet meer investeren in opvang en integratie van vluchtelingen, met aandacht voor goede begeleiding, taalcursussen, zorg en onderwijs. Asielprocedures moeten sneller en kinderrechten moeten beter worden gewaarborgd.

DierAnimal streeft naar het wegnemen van de grondoorzaken van migratie door consumptie te beperken van materialen, water, energie en land ten koste van mens en dier elders, handel te regionaliseren en belastingontwijking door multinationals tegen te gaan. Dit omvat ook het stoppen van import van producten die schadelijk zijn voor mens, dier en milieu elders.

Abortus

DierAnimal erkent het recht op abortus. De partij heeft respect voor het leven en pleit ervoor dat zorgvuldigheid, respect en menselijkheid, en dus ook de keuzevrijheid van de zwangere vrouw, gewaarborgd blijven. Er moet in de abortuskwestie een weloverwogen en zorgvuldige afweging gemaakt worden tussen het belang van het ongeboren kind en het belang van de moeder. DierAnimal is voor een volledige depenalisering van abortus.