MOBILITEIT

De situatie op het vlak van mobiliteit in België neemt van jaar tot jaar meer hallucinante proporties aan. De verkeerssituaties in en rond de twee grootste agglomeraties van het land, Brussel en Antwerpen,  behoren tot de meest dichtgeslibde en breken daarbij alle records in Europa. De overheid schiet schromelijk te kort in het bedenken en uitvoeren van een beleid dat de steeds toenemende verkeersinfarcten, en alle milieu-overlast en energieverspilling die deze met zich meebrengen, daadwerkelijk oplost.

DierAnimal wil duurzaam, efficiënt en comfortabel openbaar vervoer en meer ruimte en aandacht voor de zachte weggebruikers zoals voetgangers, zoals mensen met een beperkte mobiliteit en fietsers.

 • Woon-werkverkeer met de auto wordt teruggedrongen, flex- en thuiswerken wordt gestimuleerd. Fiscale voordelen voor het gebruik van fietsen worden uitgebreid, de belastingaftrek voor auto’s wordt afgebouwd, waarbij rekening wordt gehouden met bewoners in dunbevolkte gebieden.
 • Goederenvervoer naar en doorheen de stad wordt anders en duurzamer georganiseerd. Grote vrachtwagens worden zoveel mogelijk buiten de stad gehouden. In de stadscentra gaan enkel nog bestelwagens instaan voor levering en vervoer van goederen, na overslag aan de rand van de steden.
 • Meer wegen aanleggen is geen oplossing voor de fileproblematiek, want het zorgt voor een toename van autogebruik en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof.
 • Wij zijn dus tegen het aanleggen van nieuwe wegen en/of verbreding van bestaande wegen, anders dan om milieuvervuilende knelpunten op te lossen of de verkeersveiligheid te bevorderen.
 • Automobilisten die weinig kilometers of buiten de spits rijden gaan minder belasting betalen dan mensen die veel autokilometers maken. Een uitzondering voor deze kilometerbeprijzing geldt voor mensen die in dunbevolkte gebieden wonen. Die gebieden worden beter ontsloten door het openbaar vervoer mits forse investeringen.
 • We investeren in veilige fietspaden en in (nieuwe) fietssnelwegen. De belanghebbenden en omwonenden krijgen daarbij inspraak. Bestaande fietspaden worden beter onderhouden. Verkeerslichten worden zo afgesteld dat fietsers en het openbaar vervoer eerder groen licht krijgen en voorrang bij regen.
 • Vanuit elke woonkern zijn de onderwijs- en zorginstellingen en de overheidsdiensten met het openbaar vervoer goed bereikbaar, ook voor mensen met een lichamelijke beperking.
 • Het openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk, ook op het platteland.
 • Alle treinstations worden beter toegankelijk gemaakt voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers, met voldoende en veilige fietsenstallingen. Er komen fietsverhuursystemen op alle treinstations en alle belangrijke knooppunten. van het openbaar vervoer.
 • Reizen met de trein moet comfortabel zijn en ook aansluiten bij de behoeften van de zakelijke en professionele reiziger. Het aantal treinen wordt uitgebreid in plaats van ingekrompen. Op alle knooppuntstations komen vergader- en werkfaciliteiten. In elk treinstel zijn wc’s, stopcontacten en internet.
 • Om het vliegverkeer binnen Europa terug te dringen, draagt België bij tot betrouwbare, betaalbare, emissiearme en snelle openbaar vervoersverbindingen in Europa, met directe verbindingen tussen belangrijke steden.
 • Daar waar dit nog niet het geval is zal in alle dorps- en stadscentra waar auto’s nog zijn toegelaten een maximumsnelheid van 30 km per uur gelden. In natuurgebieden worden bijkomende nachtelijke snelheidsbeperkingen ingevoerd in het belang van de veiligheid van mens en dier.