NATUUR EN BOSBEHEER

Dezelfde bekommernis die onze partij aanzet om het voor de dieren en hun rechten op te nemen, maakt dat wij vinden dat ook onze verhouding met en ons gedrag met betrekking tot bomen drastisch moet worden herzien.

Bomen en bossen worden in ons huidig maatschappelijk en economisch bestel niet naar hun intrinsieke waarde geschat. Ze worden enkel beschouwd als producten en grondstoffen voor allerlei industrieën.

De bosbestanden staan overal te wereld zwaar onder druk, terwijl ze een kapitale rol spelen in de klimaatregeling en vochthuishouding van onze planeet. Ze zijn bovendien het huis en de natuurlijke habitat voor ontelbare diersoorten en huisvesten een onvoorstelbare diversiteit aan levensvormen.

Lees meer...
BOMEN EN BOSBEHEER
Net zoals de oceanen zijn wouden in staat om grote hoeveelheden CO2 te absorberen en op langere termijn de overmaat CO2 die door menselijke economische activiteit in de atmosfeer is geaccumuleerd terug te fixeren. Die overmaat aan CO2 is de oorzaak van de ernstige klimaatverstoring die we vandaag meemaken. Bovendien zorgen bossen voor afkoeling. Ze schermen het aardoppervlak af tegen directe zonnestraling en creëren een koel en leefbaar klimaat dat geschikt is voor mens, dier en plant. Hun uitgestrekte wortelstelsel zorgt ervoor dat de aarde wordt vastgehouden en niet wegspoelt bij hevige regenbuien. Het bladerdak breekt de vernietigende invloed van hevige slagregens.

Wanneer wij naar bomen kijken door de bril van het menselijke economische winstbejag, dan vertegenwoordigt die slechts een bepaalde massa constructie- of brandhout. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat bomen over een gesofistikeerde intelligentie beschikken, zowel individueel als collectief.

Lees meer...
BOMEN EN BOSBEHEER
Volgens recente wetenschappelijk gestaafde bevindingen blijken bomen met elkaar te communiceren, waarbij ze onderling zowel voedingsstoffen, afweerstoffen als chemische en electrische informatie uitwisselen.

In een bos staan de bomen met elkaar in verbinding via hun wortelstelsel. De verbinding tussen de wortelnetwerken van individuele bomen wordt gemaakt door de in de bosgrond overvloedig aanwezige schimmels, wiens myceliumdraden in verbinding staan met de bomen. Men kan echt spreken van een Wood Wide Web, uitdrukking die verwijst naar het uitgebreide netwerk van communicatie die de wortels vormen van bomen met behulp van schimmels, mycorrhizae.

Een gezond en evenwichtig natuurlijk bos, zoals er in Europa bijna geen meer zijn, bestaat uit een mengeling van verschillende soorten bomen en van verschillende ouderdom. Oudere bomen blijken actief te zorgen voor hun nakomelingen, en voor de jongere exemplaren, zodat men terecht van “bomenfamilies” kan gewagen.

Bomen die als solitair staan of in een monocultuur met bomen die allemaal dezelfde ouderdom hebben, zijn aantoonbaar minder gezond, kwetsbaarder voor parasieten en groeien trager.

Twee grote bedreigingen voor bomen zijn het gebruik van fungiciden die de schimmelnetwerken in de bosbodem verzwakken en vernietigen, en het dichtrijden van de bosbodem door zware houtvestersmachines die de sponsachtige structuur van de ondergrond samendrukt en daardoor de waterhuishouding en de zuurstofvoorziening van het wortelstelsel onomkeerbaar in het gedrang brengt.

Bijgevolg moet met betrekking tot bosbeheer worden rekening gehouden met de recentste bevindingen omtrent de eigenheid van bomen en met de kritieke bedreigde toestand van de bosbestanden.

Een halt aan de ongebreidelde houtkap
 • Bossen en wouden krimpen wereldwijd steeds verder in. België is uiterst dicht bebouwd en sterk geïndustrialiseerd. Bestaande percelen met bosbestanden mogen niet meer worden verkocht en zullen voortaan als bos- of woudgebied ingekleurd blijven.
 • In het bosbeheer moet het kaalkappen van bos worden verboden. In plaats daarvan dient een bos selectief te worden beheerd, waarbij bomen eventueel individueel worden verwijderd na afweging van hun staat.
 • Loodzware houtvestersmachines die de bomen afzagen en de boomstammen transporteren doorheen het woud worden verboden vanwege hun vernietigende invloed op de bodemgesteldheid. Omgevallen of omgehakte bomen dienen individueel te worden versleept met behulp van kleine voertuigen.
 • Bij heraanplanting van bossen zijn monoculturen taboe. Er komt verplichte vermenging van soorten om de bosdiversiteit en de natuurlijke synergie tussen boomsoorten te bevorderen.
 • Het omhakken van bomen wordt in principe verboden. Wanneer de toestand van een boom een gevaar zou kunnen betekenen voor de veiligheid, bijvoorbeeld door ziekte, na een storm of wanneer een boom werd beschadigd tengevolge een verkeersongeval, of wanneer er andere goed gemotiveerde redenen zijn om bomen van plaats te veranderen, dient de boom bij voorkeur verwijderd te worden met wortelgestel en al, met behulp van de modernste technische middelen voor herplanting. De boom zal bij voorkeur zo dicht mogelijk bij zijn oorspronkelijke standplaats worden ingeplant.
 • Er zullen langs autowegen en spoorlijnen rond de bomen installaties worden geplaatst die tegelijkertijd de menselijke weggebruikers en de bomen beschermen tegen schokken, door deze te breken en op die manier de schade te beperken en de dood van de boom te voorkomen.
 • Steden en gemeenten zullen bij het aanplanten van bomen bij voorkeur kiezen voor inheemse soorten, strevend naar diversiteit en rekening houdend met afwegingen over lange termijn die te maken hebben met de voorziene effecten tengevolge klimaatwijziging.
Actieve steun aan verstandig en duurzaam bosbehoud, bosbeheer en herbebossing wereldwijd
 • Het aanplanten van bomen dient in het binnenland te worden aangemoedigd door middel van een systeem van premies.
 • België bepleit in Europees verband de permanente bescherming van de laatste Europese oerbossen in Centraal-Europa.
 • België steunt de lokale overheden in hun strijd tegen de kapitaalkrachtige houtkapbedrijven die in opdracht van multinationale (o.a. meubel-)industrieën grote oppervlakten waardevol bos opkopen en kaalkappen.
 • Een significant groot deel van de steun die naar ontwikkelingslanden gaat moet worden besteed aan verstandige herbebossingsprojecten die de lokale bevolking direct ten goede komen.
 • De handel in illegaal gekapt tropisch hout dient nog daadkrachtiger te worden aangepakt en verboden.
 • Alle producten in tropische houtsoorten dienen extra te worden belast, en de consumptie van meubilair en objecten in ingevoerde tropische houtsoorten dient sterk te worden ontmoedigd.
 • Er wordt gestreefd naar het uitbannen van alle producten die rechtstreeks het gevolg zijn van ongebreidelde ontbossing en exploitatie van tropische regenwouden. In een overgangsfase worden deze financieel sterker belast.