ONDERWIJS EN OPVOEDING

Het onderwijssysteem van vandaag slaagt er nog steeds niet in om de grote variatie aan intelligenties, creativiteit en talenten bij kinderen en jongeren te aan te boren, te stimuleren en te valoriseren. Jongeren haken af, voelen zich niet gewaardeerd en verliezen al vroeg op school het contact met zichzelf en met hun diepste aspiraties. Ze worden vooral getraind in gehoorzaamheid en klaargestoomd om te functioneren in een economisch proces dat uniformisering, vervlakking, rationalisering en consumeren nastreeft als hoogste waarden.

Een samenleving kan alleen bloeien als iedereen, ongeacht zijn of haar afkomst, de kans krijgt zich te ontwikkelen en de opleiding te volgen die past bij zijn of haar vermogens.

Kleuter-, lager en secundair onderwijs
 • De onderwerpen duurzaamheid, voedsel, natuur- en milieueducatie en dierenwelzijn zijn de pijlers van de omslag naar een duurzame samenleving die nog deze generatie moet plaatsvinden. Deze kennisgebieden worden een vast onderdeel van het lespakket op basisschool en in het voortgezet onderwijs. In de opleiding van leraren wordt hier adequaat aandacht aan besteed.
 • In het onderwijs komen biologische en vegetarische schoolkantines en maaltijden. De norm wordt dat vlees en andere dierlijke producten de uitzondering vormen en niet standaard op het menu staan.
  Lees meer...
  Kleuter-, lager en secundair onderwijs
  Op dit moment bieden scholen geen enkel plantaardig alternatief aan. Tengevolge daarvan dienen vegan ouders ‘s middags eten voor hun kinderen naar school te brengen, of dienen hun kinderen over de middag naar huis te komen, wat die hele organisatie nog complexer maakt.
 • Aan leerlingen wordt van jongsaf aan informatie en les gegeven over gezonde en duurzame voeding, en het belang van een gunstige combinatie van voeding en aangepaste fysieke activiteit. Op die manier wordt de strijd tegen de alsmaar toenemende obesitas bij jongere kinderen van jongsaf aan aangepakt.
 • Basisscholen en middelbare scholen bieden lessen in “mediawijsheid” aan waarin scholieren leren om te gaan met internet en andere media.
 • Ook filosofie wordt opgenomen in het standaard curriculum, en er komt tijd voor kunst, drama, muziek- en zanglessen.
  Lees meer...
  Kleuter-, lager en secundair onderwijs
  Veel kinderen hebben de kans niet om een gitaar, een piano of een drumstel te bezitten, vaak vanwege financiële beperkingen. Terwijl er zich onder diezelfde kinderen misschien genieën ophouden, die anders nooit te weten zullen komen dat ze een bijzondere gave hebben voor één of ander instrument.
  Kinderen dienen dus de toegang te krijgen tot zoveel mogelijk verschillende muziekinstrumenten, om te ontdekken of het muzikale pad iets voor hen is. Veel studies tonen aan dat muziek de zeden verzacht en gunstig is voor de gezondheid.Idem dito voor zang, die wanneer ze goed wordt uitgevoerd gunstig is voor het verstevigen van het middenrif en gelijkenissen vertoond met sofrologie, die de ademhalingscapaciteit gunstig beïnvloedt. Ook zingen draagt bij tot een goede stemming.
 • Er wordt geïnvesteerd in voldoende uren aangepaste fysieke activiteit op school. Schoolzwemmen en sportlessen voor alle leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs vinden daarin ook hun plaats, met bovendien een aanbod van fysieke activiteiten die niet met competitie en prestatiedruk gepaard gaan, maar streven naar een groter lichaamsbewustzijn en mindfulness bij de leerlingen. Yoga en niet-competitieve oosterse gevechtssporten dienen op school aangeboden te worden, even als meditatie- en relaxatietechnieken aangepast aan jongeren. Jongeren dienen als het ware te kunnen kiezen uit een breed palet van fysieke activiteiten waar ze zich goed in voelen.
 • Scholen worden ondersteund bij het inrichten van een schooltuin, zodat kinderen de kans krijgen om zelf voedsel te telen op een praktijkgerichte manier.
 • Veel kinderen zijn totaal onwetend over hoe fruit, groenten, granen worden geteeld en/of waar ze vandaan komen. Het zijn nochtans elementaire dingen van het leven, die elk kind zou moeten weten. Het leren telen van planten zal hun interesse wekken voor de aarde en er zorg voor te dragen eens ze volwassen zijn geworden.  Scholen die over voldoende ruimte beschikken zullen worden aangemoedigd om een kippenhok in te richten. Net zoals bij het inrichten van een schooltuin laat het de kinderen toe om een direct contact te hebben met dieren die ze anders hoogst zelden leren kennen. Het kippenhok zal ook bijdragen tot het verantwoordelijkheidsbesef van de kinderen wat betreft dieren van het erf. Ze zullen verantwoordelijkheid leren opnemen voor de hygiëne van het kippenhok, voor het voederen van de kippen,...
 • Veel kinderen krijgen de kans niet om met een gezelschapsdier door het leven te gaan. Het is nochtans algemeen vastgesteld dat de overgrote meerderheid van de kinderen ervan droomt om met een dier of dieren samen te leven. Het feit dat er op school kippen zijn waarvoor ze verantwoordelijkheid dragen en waarvan ze in zekere zin de beschermers zijn, zal hen helpen om dichter bij deze intelligente en sociale dieren te komen. We halen hier onze inspiratie bij de Montessori-scholen, die jammer genoeg niet binnen het bereik van ieders beurs zijn. Deze scholen zijn voorzien van  moestuinen en kippenhokken ten behoeve van hun leerlingen wat zorgt voor verantwoordelijkheidsbesef, toenadering en een heus leerproces ten aanzien van deze dieren.
 • Onderwijs wordt aangeboden op mensenmaat. Dat komt zowel leerlingen als leraren ten goede. Fusies tot schoolfabrieken zijn niet meer aan de orde. Het aantal leerlingen per klas wordt verlaagd in plaats van verhoogd.
 • DierAnimal wil evolueren naar het Finse onderwijsmodel, waarbij ondermeer alle lesgevers universitair geschoold zijn. Er wordt geïnvesteerd in opleiding en bijscholing van docenten. Leraren krijgen een beter salaris dat past bij de belangrijke taak die ze vervullen.
 • Pestgedrag tussen leerlingen op school en daarbuiten wordt bij de wortel aangepakt en als thema behandeld in de lessen maatschappelijke vorming en samenleven. Van jongsaf aan wordt kinderen en jongeren aangeleerd om diversiteit en verschillen te accepteren en te appreciëren.
 • Ook programma’s en speciaal onderwijs voor kinderen met specifieke moeilijkheden evenals hoogbegaafde kinderen worden ondersteund.
 • Kinderopvang tot 4 jaar wordt onderdeel van het door de staat aangeboden basisonderwijs.
Synergie tussen opvangcentra voor dieren en scholen
 • Kinderen houden van dieren. Dieren houden van mensen, klein of groot. Katten en honden in opvangcentra zitten zijn heel vaak alleen. Soms gedurende lange jaren, wachtend achter de tralies van hun kooi op een nieuw gastgezin.
 • Dit idee van synergie tussen dierenasielen en gastgezinnen zal aan de kinderen die dat wensen, toelaten om te komen helpen in de dagelijkse taken binnen het opvangcentrum tijdens hun vrije tijd, of terwijl ze op hun ouders wachten in de naschoolse opvang. Kinderen én dieren zullen er wel bij varen.
 • Kinderen zullen zich echt aan de praktijk kunnen wagen, ofwel de katten kunnen liefkozen of met de honden gaan wandelen. Liefkozen van katten en honden is goed voor de gezondheid. veel studies hebben al aangetoond dat het bezit van een huisdier zoals een hond of een kat een geluksgevoel creëert en de gezondheid ondersteunt. Nogmaals, het zal kinderen die thuis geen huisdier hebben toch innige banden leren creëren met deze dieren waarmee ze op die manier regelmatig omgaan. Het zal hen het gevoel geven dat ze ergens toch met een huisdier samenleven. En voor de dieren zelf is de nabijheid van mensen onontbeerlijk.
Basisinstructie eerste hulp bij ongevallen
 • In samenwerking met het Rode Kruis worden instructielessen eerste hulp bij ongevallen een vast onderdeel van het schoolprogramma.
 • Volgens meerdere studies zijn de basisreflexen van de eerste hulp over het  algemeen slecht gekend. Als dit gebrek aan kennis geen nare gevolgen zou hebben zou het niet zo belangrijk zijn, maar jammer genoeg maakt dit gebrek aan informatie dat er meer overlijdens zijn dan noodzakelijk. Het is onaanvaardbaar dat een gebrek aan voorlichting doden maakt. Als iedereen van jongsaf aan vertrouwd raakt met de basisknepen, kunnen er veel levens worden gespaard.
Hoger onderwijs
 • Landbouwopleidingen en veeartsenijopleidingen zijn vandaag de dag helemaal gebouwd op de dogma’s van het winstbejag. Ze staan ten dienste van een landbouwmodel dat niet wordt bepaald of gevraagd door de boeren zelf, maar worden opgelegd vanuit de mentaliteit van managers met een hoge graad van verliefdheid op rendementscijfers in Exceltabellen en staafgrafieken. Deze opleidingen dienen te worden hervormd om veel meer aandacht te besteden aan duurzame, ecologische landbouw.
 • Wetenschappelijke artikelen en rapporten die (deels) met publiek geld zijn gefinancierd, zijn gratis en zonder belemmeringen in te zien.
 • Er komen strengere onafhankelijkheidseisen bij het instellen van bijzondere leerstoelen die gefinancierd worden door bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties, vzw’s of andere stichtingen. Ook wanneer de voornoemde instellingen  onderzoek aan leerstoelen rechtstreeks financieren dienen er voldoende onafhankelijkheidseisen te worden ingebouwd.
 • Er komt een openbaar register van nevenactiviteiten van alle onderzoekers binnen en buiten universiteiten en hogescholen om hun onafhankelijkheid te kunnen toetsen.
 • Universiteiten en hogescholen worden verder gedemocratiseerd: studenten en docenten krijgen in de medezeggenschapsraden meer invloed.
 • De kwaliteit en onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek op universiteiten en hogescholen dient te worden gegarandeerd.
Volwassenenonderwijs
 • Bij- en herscholing worden aangemoedigd en gefaciliteerd door de overheid, ook door het aanbieden van stageplaatsen en het opnieuw valoriseren van een goed systeem van volwasseneneducatie. Onderwijs moet niet langer louter jeugdonderwijs zijn.
Onderwijs dierproefvrij
 • Het gebruik van dieren in het middelbaar en hoger onderwijs, in snijpractica, bij demonstraties en bij proeven moet worden beëindigd.
 • Zolang dit nog niet gerealiseerd is, moeten studenten het recht krijgen om als gewetensbezwaarde het gebruik van dieren voor onderwijsdoeleinden te weigeren, ook in het middelbaar onderwijs.
 • Er komt een campagne om leerlingen en onderwijsinstellingen op de hoogte te brengen van de rechten van dierproevenweigeraars en de beschikbare alternatieven.
 • Studenten in (bio)medische opleidingen worden standaard onderwezen in én met gebruik van alternatieven voor dierproeven.